Изисквания за регистрация на обект за производство на консервирани плодове, зеленчуци, сокове и нектари

В настоящата статия ще Ви запозная с изискванията за регистрация на малък обект за приготвяне на консервирани плодове, зеленчуци и сокове по Ваша домашна рецепта.

Домашно приготвените плодови и зеленчукови консерви и сокове са едни от най- вкусните.

В настоящем много хора произвеждат в домашни условия и продават продукцията си чрез социалните мрежи, защото така е по- лесно, не се занимават с документация и контролни органи или смятат, че е прекалено сложно да узаконят производството си.

Приготвените консерви и сокове в частни домове понякога може да бъдат и опасни за здравето, защото не знаем до колко се поддържа необходимата хигиена. Възможно е да се използват не добре измити плодове и зеленчуци, замърсени буркани и бутилки, стари капачки, които отделят вредни вещества в продуктите. От недостатъчно измити продукти в консервите и соковете може да попадне бутолиновия токсин, който действа върху нервните клетки и предизвиква паралитичен ефект. В продуктите може да попаднат ешерихия коли и коли форми от замърсени ръце, съдове, работен инвентар или от водата, която се използва. Бактериите предизвикват стомашно- чревни проблеми, гадене, повръщане и обезводняване на организма.

При регистрация на производствата в Българската агенция по безопасност на храните се контролира хигиената в обекта, качеството на суровините, качеството на влаганата вода, чистотата на използваните съдове, съхранението на суровините и готовата продукция. По мониторингова програма всяка година се вземат се проби суровини, готова продукция, отривки от работна среда, инвентар и ръце на персонала. Има и още много бактерии, които могат да се развият при неспазване на хигиената на производство.

В България всеки обект, който произвежда и предлага храни трябва да се регистрира по реда и условията на чл. 12 от Закона за храните (Д.В. бр. 90/99г., изм. и доп. Д.В. бр.108/2018г.). Обектите трябва да са със статут на производствен обект. Промяната на статута се извършва в общините по местонахождение.

Все още българското законодателство не допуска производство в домашни условия. В някой от ЕС се произвеждат храни в частни домове, както е регламентирано в Приложение II, Глава III от Регламент (ЕО) 852/2004 относно за хигиената на храните. В страните, в които се произвеждат храни в домашни условия също подлежат на контрол.

Регламента е приложим и в България, но контролните органи не допускат производство на храни в домашни условия, защото в националното законодателство и по точно Закона за храните не е регламентирано.

Браншовите организации на българските производители не са отправили искания за промяна на Закона за храните до момента. Производителите в България се примиряват с изискванията и не смеят от страх да се противопоставят на статуквото. Много наши клиенти, които са били в чужбина казват, но защо там може, а тук не може, но това е положението. Отделно непрекъснато се сблъскваме с различните изкисвания на контролните органи от отделните Областни дирекции по безопасност на храните макар, че нормативните изисквания са едни и същи. Стараем се да изработваме документите по начин, по който се приемат в отделните дирекции. Понякога се налага да защитаваме правата на клиентите си.

За да регистрирате обект за консервиране на плодове и зеленчуци е необходимо да осигурите необходимите изисквания, съобразно нормативните изисквания за храните. Основните нормативни документи са следните:

- Закон за храните на МЗХГ (Д.в. бр. 90/99г. изм.и доп. Д.В. бр.106/2018г.);

- Наредба № 1 на МЗХГ за хигиената на храните (Д.в. бр. 10/2016 г., изм. и доп. Д.В. бр. 51/2018г.).

- Регламент (ЕО) 852/2004 относно хигиената.

- Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени Приета с ПМС № 45 от 21.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила от 12.07.2003г.

- Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (загл. изм. - дв, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.)

В сила от 12.07.2003 г. Приета с ПМС № 219 от 24.09.2002 г., обн. ДВ. бр.94 от 4 октомври 2002г., изм. ДВ. бр.1 от 6 януари 2004г., изм. Д.В. бр.12 от 8 Февруари 2011г., изм. и доп. Д.В. бр.100 от 19 ноември 2013г., доп. Д.В. бр.102 от 12 декември 2014г.I. Изисквания, относно материално техническата база:

1. Складови помещения:


1.1 Складово помещение за суровини, оборудвано с рафтове, стелажи и скари за съхранение на плодовете и зеленчуците. При необходимост се осигурява и хладилно съоръжение за съхранение на плодове и зеленчуци.

За разтегляне на плодовете и зеленчуците се осигурява кантар.

Кантара може да е разположена в складовото помещение или в изолиран кът.

1.2. Складово помещение за съхранение на индивидуални и транспортни опаковки, оборудвано с рафтове и стелажи.

В складовите помещения е необходимо да се осигури вентилация.

Склада за суровини трябва да е във функционална връзка с работното помещение;

Склада за опаковки трябва да е във функционална връзка с помещението или площта за опаковане и етикетиране. При обекти с по- малък капацитет се осигурява само шлощ/

2. Работна площ с обособени:

2.1. Подготвителна площ за измиване на плодовете и зеленчуците, оборудвана с работен плот, мивка с течаща топла и студена вода и работен инвентар;

2.2. Работен плот за рязане на част от плодовете и зеленчуците (при необходимост);

2.3. Площ за приготвяне на продуктите съобразно рецептурата за всеки вид;

2.4. Площ за термична обработка (варене), оборудвана с необходимите уреди и вентилационен чадър над тях.

2.5. Хигиенна мивка за измиване на работния инвентар и ръцете на персонала по време на работа. До мивката трябва да има плот със стелаж, където да се поставя работния инвентар след измиване. При обекти с по- голям капацитет а осигуряват отделни мивки за измиване на ръцете и работния инвентар.

За измиване на буркани, шишета и други опаковки се осигурява професиоонална миялна машина или кът с две мивки. Част от бурканите и бутилките, които се предлагат на българския пазар са със сертификат, който гарантира, че може да се използват и без да се измият преди използване.

При производства с по-голям капацитет се осигурява поточна линия, в която автоматично се извършват основните процеси, измиване, рязане, пълнене, запечатване и др. Не е задължително осигуряване на автоматична поточна линя за производства с по- малък капацитет.

3. Помещение или площ за опаковане и етикетиране на сушените плодове и зеленчуци:

Необходимо е да се осигурят работни маси, съоръжения за пакетиране и хигиенна мивка за измиване на ръцете при обекти с по- голям капацитет.

4. Помещение или изолирана площ за съхранение на готовата продукция преди експедицията:

В помещението се осигуряват стелажи, рафтове и скари.

5. Умивалня за транспортна посуда:

Оборудвана с две мивки, плот и съоръжения за изцеждане. Не е задължително да се осигурява ако се използва еднократна транспортна посуда.

6. Санитарно- битови помещения:

6.1. Санитарно- битово помещение или кът (за обектите с по- малък капацитет) за преобличане на персонала, оборудван с гардероб/и или закачалки за съхранение на личното облекло и вещи на персонала.

6.2. Санитарен възел с душ за персонала. Може да има отделна баня за персонала ако обекта е с по- голям капацитет.

II. Необходими документи и разрешителни

1. Документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 18 от Закона за храните (Д.В. бр. 90/99 г. последно изм. и доп. Д.В. бр. 106/2018г.).


1.1 НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки;

1.2. Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики;

1.3. Технологична документация за отделните групи храни;

1.4. Технологични карти за отделните групи храни;

1.5. Мониторинга програма за изследване на приготвяните храни;

1.6. Изготвяне на етикети, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите;

Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

След устройство на помещението и осигуряване на документите за безопасност на храните е необходимо да подадете заявление и списък с групи храни (по образец 109 и 84 на БАБХ) в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните) по местонахождение на обекта. На място се плаща държавна такса в размер 34 лв.

Законовия срок за извършване на проверка е 30 календарни дни след подаване на документите, но от практика знаем, че проверките се извършват до седмица или до 10- 15 дни.

При проверката от инспектори от ОДБХ се проверява материалната база и документите за безопасност на храните. След проверката се издава протокол, с който веднага може да започнете работа.

До 2 седмици (зависи от натовареността на съответното ОДБХ) се издава Удостоверение за регистрация на обекта, което трябва да получите от сградата на ОДБХ.

2. Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.

Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД и работите само управителите на дружеството.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина.

Това са основните изисквания за регистрация за обект за сушене и замразяване на плодове и зеленчуци. Може да регистрирате само обект за сушене или замразяване.

Надявам се, че с информацията ще бъдем полезни. Ако имате конкретни въпроси може да ни пишете на имейл: [email protected].
 

Electro

New Member
Здравейте, бихте ли споделили, какви са изискванията към онлайн магазин, който продава пакетирани храни, без да ги произвежда. Купуват се от производителя, който има всички необходими разрешителни, а ние ще лепим само картинка с персонализиран надпис и ще ги изпращаме на клиентите с куриер. За малки шоколадчета става въпрос. Всяко шоколадче пристига напълно запечатано. Благодаря предварително!
 
Здравейте,
необходимо е да имате помещение, което да регистрирате, като склад за търговия на едро и дребно. Ако сте вносител необходимо е склада да е регистриран само за търговия на едро, но това не пречи да продавате онлайн. Помещението трябва да има статут на търговски обект независимо какъв (може да е било, магазин, склад, заведение и пр.) Няма изисквания за квадратурата. Повърхностите на пода, стените и таваните трябва да позволяват почистване и да са в добро състояние. Към помещението трябва да има тоалетна. Относно документите необходимо е да имате разработена система за самоконтрол, дневници и чек листи към нея. Можем да Ви разработим документацията. Работниците в склада трябва да имат лични здравни книжки. Прави се изследване в микробиологична лаборатория за чревни инфекции, паразити, БЦЖ (туберкулоза), преглед от личния лекар, след което се заверяват в Регионалната здравна инспекция (РЗИ). В Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) се подава заявление и списък с групи храни (образци 109 и 84 на БАБХ). След подаване на заявлението се извършва проверка на помещението и системата за самоконтрол, издава се протокол, с който веднага може да започнете работа. До 2 седмици получвате удостоверението от сградата на ОДБХ. Не е проблем да работите с протокола до получаване на удостоверението. За повече информация може да се обадите на тел. 0988 357 062 или да пишите на имейл: [email protected]
Поздрави: Валя Бойчева
 

Горе