Главен счетоводител предлага пълно счетоводно и трз обслужване на фирми и дружества на хонорар на ниски цени.Цялостно счетоводно обслужване:Годишно счетоводно приключване, Осчетоводяване на първични счетоводни документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и/или международните счетоводни стандарти, Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации свързани с дълготрайни материални и нематериални активи, Отчитане на материалните запаси, Следене на разчетите Ви с доставчици, клиенти и други контрагенти, Изготвяне на необходимите документи - ДДС- декларации, дневници покупки и продажби, ИНТРАСТАТ декларации, други декларации, справки и други, за НАП, Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП и др.ТРЗ: Изготвяне на трудови договори, съгласно Кодекса на труда, Изготвяне на разплащателни ведомости, фишове за заплати, рекапитулации, присъствена форма, Изчисляване и определяне на данъци и осигурителни вноски, Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП във връзка с персонала, Попълване на трудови и осигурителни книжки, Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратявена на трудови договори. Изготвяне на документи /УП2, УП3/ при процедура за пенсиониране и при необходимост, Подаване на месечна информация за осигурените лица в НАП - декларация образец 1 и образец 6 и др.