Предлагам: Реклама в най-големия форум за онлайн бизнес - Predpriemach.com

Статус
Not open for further replies.

Blinky

Owner
Predpriemach.com, създаден в началото на 2006 година, се е утвърдил като лидер в областта на интернет рекламата, афилиейт маркетинга, оптимизацията за търсачки, социалния маркетинг и в правенето на пари чрез интернет. В него можете да получите експертни мнения от потребители с дългогодишен опит в разработването на интерент бизнеси и тяхното позициониране на локалните и световни пазари.

Цени за реклама в сайта Predpriemach.com

Банер / МатериалПозицияРазмери в пикселиГарантирани импресииЦена за 1000 импресии / лева
Header LeaderboardB1
728×90px​
300 000​
10.00 лв.
Incontent SquareB2
300×250px​
150 000​
8.00 лв.
Footer LeaderboardB3
728×90px​
300 000​
5.00 лв.
Платена Новина, Рекламна статия или PR материал
300 лв.
“Важна тема” в сайт
400 лв. на седмица
Тема с анкета
350 лв. на седмица

Desktop:

Screenshot from 2020-07-30 00-28-22.png

Mobile

Screenshot_2020-07-30-00-52-36-396_org.mozilla.firefox.jpg

Забележки:
 • За конкретна видимост в сайт, който Ви интересува, моля свържете се с нас, за да получите конкретна оферта според Вашите нужди.
Отстъпки:

За обем (в лева) с натрупване през годината :
 • 5 000 – 10 000, 10%
 • 10 000 – 15 000, 14%
 • 15 000 – 25 000, 18%
 • 25 000 – 50 000, 22%
 • Над 50 000, по договаряне
Други отстъпки:
 • За агенции, 15%
Изчисляването на отстъпките става като сбор на всички приложими, както са определени в условията по-горе, след което с общия процент се намаля брутната сума на рекламната кампания. Отстъпката за обем е с натрупване през календарната година.

Технически изисквания за публикуване на рекламни банери:
 • Готовите рекламни форми могат да бъдат статични или анимирани във файлов формат .JPEG, .GIF, .PNG или Flash. Възможно е да бъде и JavaScript код;
 • Готовите рекламни форми, изработени в Macromedia Flash, се публикуват във формат .SWF за Flash Player 7, 8 или 9;
 • Максимален препоръчителен размер на файловете – 40 КВ.
Друга информация:
 • Ротацията е според рекламодателите и пакета поръчан от него;
 • Офертите се изготвят индивидуално, на база очакванията на рекламодателя;
 • Минималната поръчка за реклама е 300 лева.
Всички цени са без ДДС, тъй като Дружеството УЕБХОСТИНГ СЪРВИСИС ЕООД е регистрирано по ЗДДС.

Контакти за реклама:
 
Последно редактирано:
Founded in early 2006, Predpriemach.com has established itself as a leader in Internet advertising, affiliate marketing, search engine optimization, social marketing and making money online. By reading it you will find interesting information as well as expert opinions from users with many years of experience in developing internet businesses and positioning in them on the local and global markets.

Prices for advertising on the site Predpriemach.com

Banner / Digital contentPosition / SlotSizes in pixelsGuaranteed impressionsPrice per 1000 impressions / leva
Header LeaderboardB1728×90px300 00010.00 leva
Incontent SquareB2300×250px150 0008.00 leva
Footer LeaderboardB3728×90px300 0005.00 leva
Paid News, Advertising article or PR material300 leva
“Sticked topic” in the site400 leva per week
Poll topic350 leva per week

Desktop:

decstop.png

Mobile

mobile.jpg

Notes:
 • For specific visibility on the site that interests you, please contact us in ordet to receive a specific offer according to your particular needs.
Discounts:

For volume (in leva - BGN) accumulated during the year:

 • 5 000 – 10 000, 10%
 • 10 000 – 15 000, 14%
 • 15 000 – 25 000, 18%
 • 25 000 – 50 000, 22%
 • Over 50 000, need to be discuse it
Additional discounts:
 • For adverising agencies, 15%
The discounts are calculated as a sum of all applicable ones, as defined in the conditions above, after which the gross amount of the advertising campaign is reduced by the total percentage. The volume discount is cumulative during the calendar year.

Technical requirements for publishing banner ads:
 • Ready-made advertising forms can be static or animated in .JPEG, .GIF, .PNG or Flash file format. It may also be JavaScript code;
 • Ready-made advertising forms made in Macromedia Flash are published in .SWF format for Flash Player 7, 8 or 9;
 • Maximum recommended file size - 40 KB.
More information:
 • The banner rotation is according to the advertisers and the package ordered by them;
 • The offers are prepared individually, based on the expectations of the advertiser;
 • The minimum order for advertising is 300 leva.
All prices exclude VAT, because the Company WEBHOSTIN SERVICES LTD is VAT registered.

Advertising contacts:
 
Последно редактирано:
Статус
Not open for further replies.

Горе