Изисквания за внос на храни и хранителни добавки

За да внасяте храни и хранителни добавки е необходимо да регистрирате склад за търговия на едро с храни в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение на обекта, поради следните причини:

1. В митническата декларация за внос трябва да впишете номера на Удостоверението за регистрация, издадено от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), след проверка на служители от ОДБХ.

Пояснение: Областните дирекции по безопасност на храните са към структурата на Българската агенция по безопасност на храните.

2. Ако внасяте хранителни добавки първо трябва да регистрирате склад за търговия на едро в ОДБХ, след това да подадете Уведомление за пускане на пазара на хранителна добавка (образец 78 на БАБХ) също в ОДБХ. В уведомлението се пише номера на склада.

За регистрация на склад за търговия на едро се подават образец 109 и 84 на БАБХ в ОДБХ.

Необходими документи, които трябва да изисквате от производителите или доставчиците:

1. Документи при внос на храни и добавки от страни членки на ЕС:


 • Документ за произход и качество, който се издава от компетентния орган на съответната държава. Документа може да е с наименование: Сертификат за произход; Здравен сертификат или с друго наименование. За био храните трябва да се представи сертификат за биологично производство.
Необходимо е да направите превод на български език на документа за произход и качество, както и на етикетите.

Всеки един продукт трябва да има етикет с превод на български език.

При доставка на продукти до търговски обекти трябва да давате копие на документа за произход и качество или да имате складова програма и номера на документа да се изписва във фактурата.

2. Документи при внос на храни и хранителни добавки от трети страни (това са държави, които не са членки на ЕС):

 • Документ за произход и качество, който се издава от компетентния орган на съответната държава. Документа може да е с наименование: Сертификат за произход; Здравен сертификат или с друго наименование. За био храните се представя сертификат за биологично производство.
 • Анализни свидетелства от лицензирани лаборатории, като за хранителните добавки е необходимо да са посочени количествата на всички съставки (витамини, минерали, аминокиселини, части от растения и т.н.). Съставките е необходимо да са в съответствие с изискванията на Приложения: 1,2,3 и 4 от Наредба №47 на МЗ за изискванията към хранителните добавки, обн. в ДВ. бр.5/2005г. последно изм. и доп. ДВ.бр.90/2010г.
 • Проект на етикети за хранителните добавки;
 • Етикетите за храните и хранителните добавки трябва да са в съответствие с Регламент (ЕС) 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета, относно предоставянето на информация за храните на потребителите. В България Регламента е в сила от м. декември 2014год.
При предоставяне на храни и хранително добавки от трети страни на търговци за търговия на дребно е необходимо да им давате копие на документа за произход и качество или да се включи в складовата програма и да се вписва във фактурата.

Някой от храните от трети страни подлежат на специфичен режим за внос, който се състои във вземане на проби храни от инспектори от отдел „Граничен контрол“ на БАБХ и поставяне на пратката под възбрана до излизане на резултата от лицензирана лаборатория.

Специфичния режим е определен с нормативни документи за отделните групи храни. Най-често се вземат проби от ядкови плодове, маслодайни семена, подправки, пресни плодове и зеленчуци, месни продукти, соеви продукти за влагане в колбаси и др.

Пробите се вземат съобразно определена кратност, която е посочена в нормативни документи.

Нормативните документи са посочени в сайта на БАБХ, в раздела „Граничен контрол“.

След излизане на резултатите от лабораторния анализ пратките се освобождават или ако са негодни се бракуват или в повечето случай се връщат на доставчика.

Не от всички храни се вземат проби. Нормативните документи се актуализират непрекъснато, като се подменят видовете храни и кратността.

Изисквания относно материално- техническата база:

Необходимо е да имате помещение, което да оборудвате с рафтове, стелажи, скари, палети и други съоръжения за съхранение на храните.

В случай, че предлагате храни, които изискват хладилни условие е необходимо да имате хладилни съоръжения.

Ако предлагате био и храни, които не са био е необходимо да ги съхранявате на отделни рафтове, стелажи и скари.

В помещението трябва да има термометър и влагомер.

Необходимо е да имате санитарно- битов кът за преобличане на персонала.

Необходимо е да имате санитарен възел, оборудван с мивка с течаща топла и студена вода, средства за измиване и подсушаване на ръцете.

За съхранение на препаратите и инвентара за почистване се осигурява изолиран кът с шкаф.

Няма изисквания за квадратурата на помещението за съхранение на храни.

Необходими документи за безопасност на храните:

1. Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики, съобразно изискванията на чл. 18 от Закона за храните (ДВ. бр. 90/99 г. последно изм. и доп. ДВ. бр. 106/2018г.).

Системата включва 8 програми:

 • Сграда, помещения и оборудване;
 • Приемане на храни;
 • Съхранение на храните;
 • Поддържане на хигиената на обекта;
 • Лична хигиена на персонала;
 • Обучение на персонала;
 • Борба с вредители;
 • Изтегляне и бракуване на храни.
2. Изходяща документация.

3. Дневници (5 бр.), свързани с добрите търговски и хигиенни практики (има готови формуляри в книжарниците).

4. НАССР система за анализ и контрол на критично- контролните точки.

Документа се изисква ако имате преопаковане или се сертифицирате по ISO 22 000.

5. ISO 22 000 стандарта не е задължителен. Изисква се от някой доставчици от Англия, Русия, Турция, Италия и др., които също са сертифицирани. При внедряване на стандарта се извършват периодично вътрешни и външни одити. В екипа ни има сертифицирани специалисти, които могат да внедрят стандарта.

Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа. Не се прави трудова медицина ако нямате наети работници.

Това са основните изисквания за внос на храни и регистрация на склад. Написах тази статия поради многобройните запитвания за внос на храни и хранителни добавки. Надявам се да съм Ви била полезна с изложената информация. Ако имате конкретни въпроси относно внос на храни и добавки не се колебайте обадете се или ни пишете на имейл: [email protected]. J

 

Горе