Предстоящи промени в Наредба Н18 касаещи електронните магазини

ztech

New Member
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 52м.
(1) Преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен
магазин лицата по чл. 3 ал. 17 подават по електронен път по реда на ДОПК информация
съгласно приложение No 33.
(2) При промяна на данните по ал. 1 задължените лица подават актуална информация в
7-дневен срок от настъпване на промяната.
(3) При прекратяване на дейността по продажби на стоки/услуги чрез електронен
магазин лицата по чл. 3 ал. 17 подават информация за това обстоятелство по реда на ал. 1.
(4) Националната агенция за приходите поддържа публичен списък на електронните
магазини, за които е подадена информация по реда на този член.“
 

ztech

New Member
Информация, подавана от лицата по чл. 3 ал .17 , извършващи продажби на стоки/услуги
чрез електронен магазин
1. Наименование на електронния магазин.
2. Уеб адрес на електронния магазин.
3. Собственик на електронния магазин - ЕИК и наименование – за ЮЛ и
ЕТ; ЕГН/ЛНЧ/Сл.номер на НАП и име, презиме, фамилия - за ФЛ; електронен адрес за
кореспонденция;
4. Собственик на домейна на електронния магазин – За установени на територията на
страната лица: ЕИК и наименование – за ЮЛ и ЕТ или ЕГН/ЛНЧ/Сл.номер на НАП и име,
презиме, фамилия - за ФЛ; За чуждестранни лица: наименование, идентификационен номер,
адрес.
5. Къде е хостван уеб сайта на електронния магазин:
а) на собствена инфраструктура – местонахождение на оборудването;
б) на наета инфраструктура - наименование /ЕИК, уеб адрес/ на лицето, от което е
наето оборудването;
в) хостинг компания – наименование /ЕИК, уеб адрес/ на хостинг компанията;
г) нает сървър;
д) ползване на „облачна услуга“ - наименование /ЕИК, уеб адрес/ на доставчика на
услугата.
6. Поддръжка на сайта на електронния магазин:
а) Поддръжката се осъществява от собственика на електронния магазин;
б) Поддръжката е възложена на друго лице – наименование, ЕИК на това лице.
7. Наименование и версия на софтуера на електронния магазин.
8. Къде се съхранява БД на софтуера на електронния магазин:
а) на собствена инфраструктура – местонахождение на оборудването;
б) на наета инфраструктура - наименование /ЕИК, уеб адрес/ на лицето, от което е
наето оборудването;
в) хостинг компания – наименование /ЕИК, уеб адрес/ на хостинг компанията;
г) нает сървър;
д) ползване на „облачна услуга“ - наименование /ЕИК, уеб адрес/ на доставчика на
услугата.
9. Вид на продаваните стоки/услуги: - по номенклатура.
10. Начало на работа на електронния магазин – Дата.
11. Прекратяване на работата на електронния магазин – Дата.
12. Дата на подаване на информация в НАП.“
 

Горе