8888.bg вместо 7777.bg

pepo_999

Well-Known Member
Навлиза нов играч 8888 на мястото на 7777 на божков, не че е нещо ново, просто се зачудих защо се забавиха толкова да запълнят нишата, можеше и държавата да направи като седмиците и Lafka
 
Как така да запълнят нишата? Излязоха няколко нови играчи, а и старите са покрили огромна част от пазара.
 
Осмиците си е чисто нов стария сайт на Божков ;)

сега остава и билетчетата да почнат
 
Тези домейни от къде ги вадят? Не са ли отдавна регистрирани? После ще е 9999...
1111.bg
2222.bg
3333.bg
4444.bg
5555.bg
6666.bg
7777.bg
9999.bg

всички са регистрирани от E-card.. обаче 8888.бг е с друга собственост ахахха.. бахти прикритието


П.С. време е някой да купи easybet.bg ахахах
 
вчера пуснаха сайта с грандиозните обещания за награди, той умре в първия половин час, но иначе си е същия като седмиците, игри, лайв, какво ли не, сигурно и собственика си е същия
 
Мустафа, отговорът е в червено!

DOMAIN NAME:888.bg
(888.bg)
registration status: busy, active

requested on: 08-11-2012 14:44:41 EET
processing from: 22-11-2012 14:46:54 EET
initially activated on: 17-02-2012 12:57:34 EET
activated on: 22-11-2012 14:46:54 EET
expires on: 14-02-2023 23:59:59 EET

Domain Services Ltd
2nd Floor 145-147 St.John
London, EC1V 4PY
UNITED KINGDOM
[email protected]

+44 87 00229870
 
DOMAIN NAME:88.bg
(88.bg)
registration status: available
След толкова претенции, че си най-добрия домейн брокер в тази и онази галактика е учудващо как си пропуснал факта, че този домейн не може да се регистрира...
 
След толкова претенции, че си най-добрия домейн брокер в тази и онази галактика е учудващо как си пропуснал факта, че този домейн не може да се регистрира...

Версия 4.9. - обновени на 23.05.2018г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ДОМЕЙНИ В ОБЛАСТТА .BG И ПОДОБЛАСТИТЕ


5.2.4. Допуска се регистрация на ДОМЕЙНИ с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на следните изисквания:

5.2.4.1. ИНТЕРНЕТ ИМЕТО да започва с цифра и да съдържа буква от латинската азбука. Например: 1a.bg

5.2.4.2. ИНТЕРНЕТ ИМЕТО да започва с буква от латинската азбука и да съдържа цифра. Например: a1.bg

5.2.4.3. ИНТЕРНЕТ ИМЕТО да съдържа само цифри. Например: 11.bg


Източник:


Защо се заяждаш без да си подготвен със знания?
 
Версия 4.9. - обновени на 23.05.2018г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ДОМЕЙНИ В ОБЛАСТТА .BG И ПОДОБЛАСТИТЕ


5.2.4. Допуска се регистрация на ДОМЕЙНИ с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на следните изисквания:

5.2.4.1. ИНТЕРНЕТ ИМЕТО да започва с цифра и да съдържа буква от латинската азбука. Например: 1a.bg

5.2.4.2. ИНТЕРНЕТ ИМЕТО да започва с буква от латинската азбука и да съдържа цифра. Например: a1.bg

5.2.4.3. ИНТЕРНЕТ ИМЕТО да съдържа само цифри. Например: 11.bg


Източник:


Защо се заяждаш без да си подготвен със знания?
Теорията и практиката се разминават тук. Опитай да го регистрираш.... не е нужно да го плащаш
 
7.5.2. Желаещите да регистрират ДОМЕЙНИ с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на изискванията на т.5.2.4. подават в РЕГИСТЪРА в непрозрачен, добре запечатан плик формуляр – заявка за участие в търг, подписан по надлежния ред от представляващия(ите) РЕГИСТРАНТА, в който са попълнени: 7.5.2.1. Пълното име на РЕГИСТРАНТА; 7.5.2.2. ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ID на РЕГИСТРАНТА; 7.5.2.3. Адресът по регистрация, адресът за кореспонденция на РЕГИСТРАНТА и e-mail адресът за уведомяване; 7.5.2.4. ДОМЕЙНЪТ, за който кандидатства РЕГИСТРАНТЪТ; 7.5.2.5. Цената без ДДС, която РЕГИСТРАНТЪТ е съгласен да заплати за регистрация на домейна при спечелване на търга; 7.5.2.6. Банкова сметка, по която да бъде върнат депозита в случай, че РЕГИСТРАНТЪТ не спечели търга. 7.5.3. В плика, подаван по т.7.5.2. се прилага и копие от документа, удостоверяващ заплащането на депозит в размер на 10/десет/ процента от началната тръжна цена плюс ДДС върху тази сума, ако е дължим, за регистрацията на ДОМЕЙНА, за който се кандидатства.

7.5.4. Начална тръжна цена за регистрация на един ДОМЕЙН с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на изискванията на т.5.2.4. е 5 000 EUR /пет хиляди евро/ или левовата равностойност, изчислена по курса на БНБ в деня на плащането.

7.5.5. Адрес на получаване на плика с тръжните документи: България гр. Варна 9000, бул. „Сливница“ 40, ет. 1, офис 1 „Регистър.бг“ ООД За участие в търг! 7.5.6. При получаване на плика с документите по т. 7.5.2 служител на РЕГИСТЪРА издава входящ номер и съставя протокол. В протокола се отразява входящият номер и състоянието на плика. 7.5.7. Търгът се провежда в присъствието на нотариус, който съставя протокол, отразяващ броя и състоянието на пликовете, както и класирането по ДОМЕЙНИ. РЕГИСТЪРЪТ уведомява по e-mail класираните на първо място. 7.5.8. Спечелилият търга е длъжен в 15/петнадесет/ дневен срок от датата на уведомяване по e-mail да заплати на РЕГИСТЪРА предложената сума за регистрация на желания ДОМЕЙН, като се приспаднат изплатените 10/десет/ процента за депозит. Върху така получената сума се заплаща ДДС, ако е дължим. 7.5.9. Ако спечелилият търга не заплати сумата, съгласно т.7.5.8., следващият в класацията заема неговото място, уведомява се по e-mail и се повтаря процедурата по т.7.5.8. до изчерпване на кандидатите. 7.5.10. На участник, отказал се да заплати сумата, съгласно т.7.5.8., РЕГИСТЪРЪТ задържа сумата, платена като депозит за участие в търга. 7.5.11. На всеки участник в търга, на когото не е предложено заплащане на пълната сума за регистрация на ДОМЕЙНА, РЕГИСТЪРЪТ връща сумата, платена като депозит за участие в търга по банковата сметка, указана във формуляра за кандидатстване, попълнен съгласно т.7.5.2. Сумата се връща в 10/десет/ дневен срок след приключване на търга за ДОМЕЙНА във валутата, в която е платен депозитът. 7.5.12. РЕГИСТЪРЪТ е длъжен в 10/десет/ дневен срок от получаване на заплащането на сумата, съгласно т.7.5.8. и надлежно попълнена, подадена и обработена заявка за регистрация чрез избрания от РЕГИСТРАНТА РЕГИСТРАТОР, да регистрира домейна на името на РЕГИСТРАНТА. 7.5.13. Първият търг, отнасящ се до всички домейни, чиито имена могат да бъдат получени по правилата на т. 5.2.4., се провежда на 08.02.2018г. Пликът с документите по т. 7.5.2. трябва да бъде получен в РЕГИСТЪРА до края на работния ден на 06.02.2018г. 7.5.14. Останалите нерегистрирани домейни с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на изискванията на т.5.2.4., се предлагат на търг при същите условия на следваща сесия 3/три/ месеца след провеждането на всеки търг. 7.5.15. Таксата и другите условия за годишна поддръжка на ДОМЕЙНИТЕ с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на изискванията на т.5.2.4. са същите, както за останалите ДОМЕЙНИ в областта .bg. 7.5.16. След прекратяване на регистрацията на ДОМЕЙН с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на изискванията на т.5.2.4., съгласно т.9.1., т.9.2, т.9.3. или т.9.4., освободеният за регистация ДОМЕЙН се предлага на търг на следващата сесия.
 
Теорията и практиката се разминават тук. Опитай да го регистрираш.... не е нужно да го плащаш

Да, и положението при тях изобщо не е розово:

4u.bg
Name ServersDNS1.DIGSYS.BG (has 1,400 domains)
DNS2.DIGSYS.BG (has 1,400 domains)
 
1111.bg
2222.bg
3333.bg
4444.bg
5555.bg
6666.bg
7777.bg
9999.bg

всички са регистрирани от E-card.. обаче 8888.бг е с друга собственост ахахха.. бахти прикритието


П.С. време е някой да купи easybet.bg ахахах
Старите играчи се появяват с нови имена. Новата власт дава път на опитните в сферата.
 
Старите играчи се появяват с нови имена. Новата власт дава път на опитните в сферата.
точно така става... затова вече господин БОЖКОВ не е толкова активен и не дава обяснения и репортажи и не държи да участва на изборите.. :) Не е като преди 3-4 месеца.. хаха
 

Горе