Google AdSense Academy

mid

Active Member
Заглавието говори само за себе си :)

Както Ви обещах, продължавам със серия интересни линкове.

--> Адсенс академия <--

Хайде налазвайте :)

Успехи на всички!
 

koxy

New Member
От: Google AdSense Academy

Имам конкретен въпрос
Имам профил в Adsense , като съм го създал през профила си в Youtube.
Има ли начин да прикрепя към него още един профил от Youtube, без да премахвам старият.
 

manqga

Member
От: Google AdSense Academy

И аз искам да питам нещо:
Имам адсенс профил на името на един приятел,но той ще заминава скоро в чужбина,може ли да се смени името на човека който взима парите от Westerna или може ли да се взимат с пълномощнто ?
 

vstaneva1

New Member
От: Google AdSense Academy

А пък аз,ровейки се за малко светлинка в мрака,попаднах на следната статия: "Как да работим с Гугъл АдСенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП"
Понеже не мога да публикувам линк,копирам цялата статия

Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП


Да работиш за собствена сметка е скъпо удоволствие,
обаче който може да си го позволи е по щастлив
от работещите за други!


Всеки, който има сайт и публикува реклами от Гугъл Адсенс в последните месеци е получил поканза за преминаване на отчитането в евро и в следствие на това и промяна на контрагента от Гугъл Адсенс Инк на Гугъл Адсенс Ирландия.

Тази промяна води до няколко следствия, най-важното от които е факта, че Гугъл Адсенс Ирландия е компания регистрирана в държава членка на Европейския съюз и взаимоотношенията с нея се регламентират от законодателство, което е синхронизирано за всички държави-членки.

Как се работеше до сега?

Много малки издатели публикуваха реклами на Гугъл, получаваха си чековете през определен период от време (за малки суми, практически ненадвишаващи 1000 долара) и не декларираха доходи от тази си дейност. До сега информацията за тези доходи беше „скрита” за НАП и само някаква нелепа случайност можеше да доведе до разкриването им и начисляването на някакви данъци върху тях. Това беше така защото американската компания не беше задължена да предоставя данъчна информация на България.

С Гугъл Адсенс Ирландия нещата не стоят по този начин. Всяка компания регистрирана в държава от Европейския съюз и регистрирана по ЗДДС в някоя от държавите-членки е длъжна да изготвя VIES декларация (Value Added Tax Information Exchange System - информационна система за обмяна на информация по ДДС) и в тази декларация се включват данните за всички сделки, по които изпълнител е лице или фирма със седалище в друга държава-членка на ЕС. Информацията от така изготвената и подадена декларация се обработва за целия ЕС и данните се изпращат до съответните данъчни служби за извършване на контрол по отчитането на тези приходи. Това значи, че още с първият ви изплатен чек или превод чрез Western Union българската приходна администрация (НАП) ще бъде информирана за вашите приходи и е въпрос на време да се задвижи държавната машина по събиране на данъците.

Дължимият данък върху доходите всъщност е по-малкият проблем.

Има няколко други по-съществени проблема.

Първи проблем: Можем ли да работим с Гугъл Адсенс без да имаме каквато и да е регистрация за извършване на стопанска дейност. Моят отговори на този въпрос е – не.

В тази статия няма да разглеждам вариантите в които издателят има регистрирана фирма и чрез нея осъществява дейността си. Този издател би трябвало да знае как да се справи с проблемите. Ще рзгледаме варианта в който издателят е физическо лице без регистрирана фирма.

За да бъде законна дейността му, такъв издател трябва да се регистрира като лице работещо по граждански договор (договорът с Гугъл Адсенс е такъв) в регистър БУЛСТАТ и да получи идентификационен код, с който да се регистрира в НАП като самоосигуряващо се лице. За да се извършва такава дейност регистрация е необходима, независимо от това дали лицето работи или не под някаква друга форма (например трудов договор). Срокът за регистрация в регистър БУЛСТАТ е до седем дни след сключване на договора, което значи, че вече сте закъснели, но не е фатално – ще ви регистрират, без да ви санкционират.

Понеже договорът с Гугъл Адсенс е договор с постоянно изпълнение, лицето трябва да се самоосигурява през цялото време на изпълнение на договора, а не само в периода, в който се получават плащанията. За 2010 г. това са месечни разходи за осигуровки в размер на 100.80 лв. месечно. Ако искате да имате право и на болнични сумата нараства на 115 лв. Срокът за регистрация на самоосигуряващото се лице е до седем дни след започване на дейността, и понеже вие вероятно вече сте започнали дейността, то срокът ви е до седем дни след регистрация в регистър БУЛСТАТ.

До тук с въпроса за регистрацията и осигуряването.

Втори проблем: чл. 97а от Закона за данък добавена стойност:


Цитат от ЗДДС:

Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя (Ново загл. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.

(2) На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

(3) Данъчно задължено лице, регистрирано на основание ал. 1, се смята за регистрирано и по ал. 2 и обратното.

(4) За лицата по ал. 1 и 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

(5) Лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.


Издателите на Гугъл Адсенс попадат в хипотезата на ал. 2 от този член и са длъжни да се регистрират по ЗДДС в седем дневен срок преди данъкът по тази доставка да стане изискуем.

Данъкът става изискуем на датата на данъчното събитие, а за такъв вид услуга (услуга с постоянно изпъленение) датата на данъчното събитие е последният ден от всеки период, за който е уговорено плащане. Ако не сте задържали плащанията си това е последният ден от месеца, в който балансът по сметката ви е достигнал 70 евро. Ако сте задържали плащанията си, датата на данъчното събитие е последният ден от месеца, в който премахнете задържането на плащането. Ако не премахнете задъжането на плащанията до края на годината, датата на данъчното събитие е последният ден от годината (заради разпоредбата, че за целите на ЗДДС ако е уговорен период за плащане по дълъг от една календарна година, последният ден от всяка година се счита за дата на настъпване на данъчното събитие). Това значи че регистрацията по ЗДДС не може да се отлага до безкрай.

Регистрацията по чл. 97а ал. 2 от ЗДДС не води до задължение за плащане на ДДС, а само до задължение за подаване на декларации (вкл. и VIES-декларация) за всеки данъчен период (месец). Ако получавате плащанията си на сравнително голям период от време веднага след поредното плащане можете да прекратите регистрацията си по този член, за да не подавате постоянно празни декларации. Когато наближи следващият срок за плащане правите нова регистрация и след плащането пак я прекратявате. Малко бюрокрация, но какво да се прави. Европейски съюз. Такива са му изискванията.

Какво трябва да знаете, ако решите да работите по този начин?

Регистрираните лица в БУЛСТАТ, работещи по граждански договор не са длъжни:
- да водят счетоводство
- да имат касов апарат

Така, че счетоводител не ви трябва.

С изготвянето на ДДС-декларациите можете да се справите и сами след еднократна консултация със специалист. Относно специалиста – първо се убедете, че е наясно с разпоредбите на чл. 97а от ЗДДС и спецификата при изготвяне и подаване на ДДС-декларции за лица регистрирани на това основание. Декларацията по ЗДДС се подава до 14-то число на месеца следващ месеца за който се отнася. При закъснение следва глоба.

Какво трябва да правят самоосигуряващите се лица:

Всеки месец трябва да заплащат сигуровките си и да подават декларация образец 1 за дължимите и внесени осигуровки.

Сроковете са: за плащане на осигуровките – до 10-то число на месеца, следващ месеца за който се отнасят. Декларация 1 – до 10 дни след плащане на осигуровките. Това също е проблем с който можете да се справяте сами след еднократна консултация със специалист, който да подготви платежните и декларациите и да ви даде кратки разяснения.

След като прочетохте този материал сами си направете сметка имате ли достатъчно приходи, за да тръгнете по този път.Какво ще кажете по въпроса?Ако сте собственик на малък блог,да кажем,въобще рентабилно ли е да добавяте АдСенс?
 

ReminD

Well-Known Member
От: Google AdSense Academy

Стига си болдвала и подчертавала глупости, аз доста пъти съм вземал пари и досега не съм имал проблеми, а в нап не съм декларирал, опарени няма. Гугъл просто по закон са длъжни да го напишат. Стига сте плашили хората, писна ми от 2 години да обяснявам в предприемач едно и също нещо.
 

vstaneva1

New Member
От: Google AdSense Academy

Съжалявам за неудобството,което е причинило визуалното офрмление на мнението.Удебелих и подчертах,за да разгранича от моето мнение.Благодаря за отговора
 

ReminD

Well-Known Member

Makena

Member
От: От: Google AdSense Academy

Никакъв????

Шанса да те хванат не е никак малък ...
Конкурент или злонамерен човек би могъл да сигнализира в НАП, което също е вариант.

По-важното е какво следва :
Ревизия на физическото лице,
изискване от банки, уестърн юниън и контрагенти (Гугъл и др.)
списък на всички транзакции с дати и суми.
Следва ревизионен акт с всички данъци и техните лихви за
последните 5-7 години, като лихвите в някой случай надвишават
стойността на данъците.
Следват евентуални съдебни битки.ю

И най-лошото като физическо лице отговаряте с цялото си имущество
което може да бъде взето от съдебен изпълнител и продадено за да погаси
задължението към държавата.

Кофти но факт така стоят нещата в действителност.
 
От: Google AdSense Academy

Нямам нищо на мое име, да идват да ме глобяват.
Отгоре на всичко за ДДС-то глобите обикновенно са размера на ДДС-то, така че си мощни и солени.
Тва да караш хора да се занимават с глупости за 150-200 лв е пълна тъпня, просто под 1000 лв. е срамота тез лунгурници въобще да ни занимават.
В Америка до 20 000 никои не те закача, ама тука нали сме много богати и трябва за най - малкото да ни друсат...
 

euphoria

New Member
От: Google AdSense Academy

Нямам нищо на мое име, да идват да ме глобяват.
Отгоре на всичко за ДДС-то глобите обикновенно са размера на ДДС-то, така че си мощни и солени.
Тва да караш хора да се занимават с глупости за 150-200 лв е пълна тъпня, просто под 1000 лв. е срамота тез лунгурници въобще да ни занимават.
В Америка до 20 000 никои не те закача, ама тука нали сме много богати и трябва за най - малкото да ни друсат...

Навсякъде е наредено :wink:
 
От: Google AdSense Academy

euphoria: Гледам едно предаване дето купуват складове, айде на аукциона понеже ти го продава компания трябва да се отчетат, ама ти ако купиш кат физическо лице и после препродадеш силно се съмнявам... Дори и да ги декларират... като гледам какви суми си броят кеш - по $5000; $10000....Наще пак за да ни следят направи до 10 000 лв само в брой при сделки...
Наредено наредено нз, ама до 20 000 съм 100% сигурен понеже съм го виждал на практика, че в USA не си дават много зор...
 

euphoria

New Member
От: Google AdSense Academy

euphoria: Гледам едно предаване дето купуват складове, айде на аукциона понеже ти го продава компания трябва да се отчетат, ама ти ако купиш кат физическо лице и после препродадеш силно се съмнявам... Дори и да ги декларират... като гледам какви суми си броят кеш - по $5000; $10000....Наще пак за да ни следят направи до 10 000 лв само в брой при сделки...
Наредено наредено нз, ама до 20 000 съм 100% сигурен понеже съм го виждал на практика, че в USA не си дават много зор...

Те направо се гаврят с парите там и гледам от най-малката тъпотия да правят пари .. нямам думи :)
 
От: Google AdSense Academy

Незнам дали темата е подходяща , но имам 1 въпрос и молба за помощ!
Въпроса е:
Как може някой да хакне акаунта ми в адсенс , след което задавам , че не съм сменял паролата и ми пращат код на телефона , с който задавам новата си парола. След час отново ми пише паролата ви беше сменена и повече не получих достъп до профила си.
Телефонния номер беше сменен , паролата във gmail беше сменена и всички приключи до там. Опитвах стотици пъти да възтановя профила , но така и не успях. Минаха 3 месеца и повече от тогава изгорях с над 1500 лева в акаунта си .. търсих имейли за връзка с гугъл дадоха ми 2-3 писах , но така и не получих отговор от тях до ден днешен .......
Предполагам , че вече са сменени и данните на получателя , имената и всичко останало и парите са изтеглени отдавна преди 2 месеца трябваше да ги наредят , как е възможно това ?
Моля , ако някой е имал подобни проблеми или знае как да оправя по някакъв начин акаунта да помогне. Готов съм да дам възнаграждение , ако някой успее да ми помогне искам поне да намеря човека , който ми задигна акаунта и парите в него.. парите няма да ги видя и чуя най вероятно , но искам да видя виновника в съда , най малкото което ще му се случи , ако разбера кой е !
Моля ,дайте имейли и каквото и да е за да оправя проблема.
Какви защити имат тия ... фейсбук е по защитен дори да си дам паролата без телефона ми пак не могат да влязат в профила а тези , как са влезли в гугъл ..... измекярска работа възмутен съм от некоректността на гугъл..
Могат по хиляди начини да стигнат до извода , че профила е злоупотребен ,че е откраднат и т.н могат да видят най често ползван IP адрес и много , много други .... Не трябваше ли , като заявяват да ми сменят данни , пароли , телефони и т.н първо да получа 1 смс от гугъл дали това съм аз ?дали желая да ми бъдат сменени данните ? НЯМАМ ДУМИ :mad: Моля помогнете !!!!!! Благодаря предварително и се извинявам , ако молбата ми за помощ не е подходяща за тази тема !
Поздрави
 

m_tin

New Member
От: Google AdSense Academy

Някакъв шанс някой да ти знае паролата? И аз съм с 2 стъпкова верификация, ама тва звучи много лошо направо. Имаш ли recovery email вързан? Въпреки че ако е минало толкова време...
 

Горе