Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

Чл. 41. (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Действията за обезпечаване на доказателства могат да се обжалват в 14-дневен срок от извършването им пред териториалния директор по местонахождение на обекта, който се произнася с мотивирано решение в еднодневен срок от постъпването на жалбата. С решението териториалният директор може да отхвърли жалбата или да я уважи, като разпореди преустановяване на обжалваните действия. За решението жалбоподателят следва да бъде уведомен същия ден.

(2) Решението, с което се разпорежда преустановяване на действията, се изпълнява в срока, посочен в него, от органа по приходите, който ги е предприел.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 18.09.2018 г.) При непроизнасяне на органа по ал. 1 в установения срок или при отхвърляне на жалбата действията за обезпечаване на доказателства могат да се обжалват в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 1, съответно от получаване на решението, пред административния съд по местоизвършване на действията по отношение на тяхната законосъобразност. Съдът се произнася в 7-дневен срок с определение, което не подлежи на обжалване.

(4) Жалбата не спира действията за обезпечаване на доказателства.
 

Регистрация по ЗДДС
Физическите лица не са ли освободени от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)?
Данъчният закон не прави разлика между физически и юридически лица (тоест между граждани и фирми) по повод регистрацията по ЗДДС. Повече
Според закона, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Тоест в този кръг на т. нар. задължени лица попадат и физическите лица, ако извършват независима икономическа.
Какво означава да извършва независима икономическа дейност?
Икономическа дейност според закона е дейността на производители, търговци и всички лица, предоставящи услуги. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. В закона няма точни критерии за това какво означава дейността да се осъществява редовно или по занятие. Преценка за това може да бъде направена при разглеждане на всички факти и обстоятелства за всеки конкретен случай.
Например:
- Когато при продажба на недвижими имоти физическо лице предприема активни действия за продажбата им, надхвърлящи обикновеното управление на личното имущество, като използва средства, подобни на тези, използвани от търговец, същата се счита за независима икономическа дейност.
- Доходите от предоставени консултантски услуги също се считат за доходи от независима икономическа дейност.

Кога трябва да се регистрирам по ЗДДС?
Физическо лице трябва задължително да се регистрира когато облагаемия му оборот достигне 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. В този случай лицето е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът. В облагаемия оборот се включват всички доходи на физическото лице от независимата му икономическа дейност. Така например не се доходи от независима икономическа дейност възнагражденията, които физическото лице получава под формата на възнаграждение от трудов договор.
Как става регистрацията по ЗДДС на физическо лице?

Не се отличава по никакъв начин от тази на юридическото. В 7 дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало прага от 50 000 лв. оборот, физическото лице е задължено да подаде заявление за регистрация в териториалната структура на НАП по постоянен адрес. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът. Повече
Кога става регистрацията по ЗДДС?

В 7 дневен срок от постъпване на заявлението НАП извършва проверка на основанието за регистрация. След приключване на проверката, отново в 7 дневен срок органите по приходите на НАП издават акт, с който се извършва регистрацията или мотивирано се отказва извършването й. За дата на регистрация по ЗДДС се смята датата на връчването на акта за регистрация.
Какво става след регистрацията по ЗДДС?
След като се регистрирате по ЗДДС, вие сте задължен да водите счетоводна отчетност, да издавате фактури за предоставените услуги, продадени стоки. Освен това имате задължение месечно да подавате т. нар. ДДС декларация пред НАП. В същото време обаче, получавате право на данъчен кредит. Това е сумата на данъка, която като регистрирано лице по ЗДДС имате право да приспаднете от ДДС-то, платено за получените стоки или услуги. Това е сумата на данъка, която като регистрирано лице по ЗДДС имате право да приспаднете от данъчните си задължения за получените стоки или услуги по облагаеми доставки.
Кога мога да се дерегистрирам по ЗДДС?
Когато облагаемият ви оборот падне под 50 000 лв. за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. В случаите, когато регистрацията по ЗДДС е по избор, не може да я прекратите по-рано от 2 години от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията. Повече

  • 0700 18 700 помощ при деклариране и плащанe
 

John Galt

Well-Known Member
При мен случая е за 35000 лв получени с наложен платеж. Проблема е, че от тях аз нямам и 5 лв печалба. Купувам на двама мои приятели специални инструменти и те ми се разплащат по този начин. Разбирам, че за НАП това не е от значение. В момента се чудя дали да отида до тях и да видя какво, що е или преди това да се консултирам с адвокат ?
Ti si maloumnik.

Всички телефони от рода на 0875308ххх са на н@п.

На колегата около 10 000лв оборот към Еконт имал, споделете и вие...

По принцип ако направиш 20 000 тогава ти идва официално писмо и няма измъкване. А сега попаднах и на този линк:

Дела срещу НАП, МИТНИЦИ, ОБЩИНИ и КОМИСИИ на територията на България: Дела срещу НАП /Национална агенция за приходите/ - обжалване на ревизионни доклади и ревизионни актове, обжалване на Решения на ОДОП, с които се потвърждава ревизионен акт, обжалване на решения на Административен съд пред Върховен Административен съд.


Могат да бъдат посочени стотици фрапиращи нарушения на администрацията. Всеки ден се налагат глоби, издават се наказателни постановления, които не само че не отразяват реално извършено нарушение, но са издадени в противоречие със закона. Пример: за дадено нарушение законът предвижда максимален размер на глобата 1000 лв., а наказателното постановление е за 5000 лв.

Европейският съд за защта на правата на човека /ЕСПЧ/, както и Съдът на Европейски Съюз /СЕС/ - категорично отричат и не допускат такава порочна практика, въпреки това националната данъчна администрация продължава да я практикува в България.

Свържете се с нас. Няма да Ви струва нищо. В повечето случай, ще успеем да бъдем полезни. Ако ли не - ще получите нашето конкретно мнение по Вашият казус. Ако решим, че можем да помогнем и сте материално затруднени - БЪЛГАРСКИ ПРАВНИ УСЛУГИ - е в състояние да осигури безплатна защита, за която ще получим хонорар само при спечелване на делото и то за сметка на монополиста.

БЪЛГАРСКИ ПРАВНИ УСЛУГИ
ВРЪЗКА С НАС
1000, град София
ул. Гургулят 31
Phone: +359 2 441 08 99
Phone: +359 988 86 75 77
[email protected]
[email protected]
Ти си от любимите ми онлайн самообучаващи се и самонавиващи се адвокати.
Има си такива с образование, обърни се към тях вместо да спамиш форума с де що линк и инфо намериш от нета.
Може би ще ти се стори странно, но много от информацията в интернет (особено по правни и медицински казуси) е често най-малко непълна и подвеждаща.
 

Регистрация по избор

  • Регистрация по общия ред:
Всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС, има право да се регистрира по този закон (чл. 100, ал. 1 от ЗДДС).
  • Регистрация по вътреобщностно придобиване (ВОП):
Всяко данъчно задължено и данъчно незадължено юридическо лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по ВОП, има право да се регистрира по този закон по избор за вътреобщностно придобиване (чл. 100, ал. 2 от ЗДДС).
  • Регистрация за дистанционни продажби:
Всяко данъчно задължено лице може да се регистрира по този закон, независимо от сумата на извършените доставки при условията на дистанционни продажби, когато е уведомило данъчната администрация на държавата-членка, където е регистрирано за целите на ДДС, че желае дистанционните продажби, които извършва, да са с място на изпълнение на територията на страната (чл. 100, ал. 3 от ЗДДС).
Не може да се регистрира, както по общия ред (по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС), така и по избор (на основание чл. 100, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС) лице, на което приходната администрация е прекратила или отказала регистрация по ЗДДС на основание чл. 176 от ЗДДС, до отпадане на основанието за отказ за регистрация, съответно основанието за дерегистрация до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на дерегистрацията или отказа за регистрация (чл. 96, ал. 8, и чл. 100, ал. 4 от ЗЗДС, ДВ бр. 108, в сила от 19.12.2007 г.). Тази забрана не важи за задължителните регистрации при доставки на стоки с монтаж и инсталиране, при ВОП и дистанционна продажба на стоки, както и за регистрация по избор за ВОП.
  • Регистрация по инициатива на органа по приходите
В случай че орган по приходите установи, че лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация, той го регистрира с издаване на акт за регистрация, ако условията за регистрация са налице.

Регистрация по избор

ЗДДС

Чл. 100. (1) Всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1, има право да се регистрира по този закон.

(2) Всяко данъчно задължено и данъчно незадължено юридическо лице, за които не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 99, ал. 1, имат право да се регистрират по този закон за вътреобщностно придобиване.

(3) Всяко данъчно задължено лице може да се регистрира по този закон независимо от сумата по чл. 20, ал. 2, т. 2, когато е уведомило данъчната администрация на държавата членка, където е регистрирано за целите на ДДС, че желае дистанционните продажби, които извършва, да са с място на изпълнение на територията на страната.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Независимо от ал. 1 и 3 не може да се регистрира лице, на което приходната администрация е прекратила или отказала регистрация по този закон на основание чл. 176, до отпадане на основанието за отказ за регистрация, съответно основанието за дерегистрация или до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на дерегистрацията или отказа за регистрация.

(5) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2019 г.) Правото по ал. 1 и 2 може да се заяви от лицата пред Агенцията по вписванията при заявяване за вписване на първоначална регистрация по реда на глава втора от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

чл.12, ал.1 от ЗДДС

Облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
 
 
Значи, кампанията на н@п е от този месец, Звънят на всички с оборот към транспортните фирми над 5000 лв. да си направят данъчни декларации до края на месеца. Въпроса е, какво ще се случи на тези, които не си ги подадат? За тези, дето ще подадат е ясно - TAXATION!
 

suomi

New Member
Ами някои ще бъдат проверени , ще има и такива които ще минат метър.
Всеки трябва да реши, иска ли да рискува.
 
Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност е 390 лв. https://nap.bg/page?id=440
 
Промени в правилата за ДДС регистрация, очаквани от 1-ви януари 2020 г.

С нови предложения за промени в Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗКПО, публикувани в началото на миналия месец за обществено обсъждане, целящи хармонизиране с европейските директиви, се засяга пряко и родният бизнес.

Става въпрос за предложението за изменения в ЗДДС, акцентиращо върху нова регистрация на фирма.

Предложеното изменение гласи: „При последователното извършване на еднородна дейност от две или повече свързани или привидно несвързани лица в един и същ обект/и, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран от всички лица, извършвали дейността в обекта/ите преди него, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца...“

За целите на регистрацията е предложен разясняващ текст кога извършваната дейност се счита „еднородна“, съответно в допълнителните разпоредби на закона е посочено определение за понятието „привидно несвързани лица“.

Предложението има за цел да подобри данъчния контрол посредством предотвратяване практиката по избягване на регистрация по ЗДДС от данъчно задължени ЮЛ, които са самостоятелни, но са свързани или привидно несвързани лица, чрез формална смяна на субекта, изпълняващ еднородна независима икономическа дейност.

Доказването на свързаност между 2 или няколко предприятия не е трудно когато се извършва сходна или идентична дейност, продават се същи стоки, изпълняват се едни и същи услуги; служителите са същите, активите са споделени между предприятията, еднакви са клиентите и доставчиците или марката/ брандът има наименование.

Ако се докаже няколко от изброените обстоятелства, следва всяка фирмите, изпълнявали дейност, за дадения период да се регистрира по ДДС.

Ако новите разпоредби се приемат, последиците за дребните търговци като малки квартални магазини, продавачи на антикварни книги, вносители на стоки от Турция и Китай, будки за бързо хранене, студиа за красота и т.н. ще са катастрофални.

За тези фирми ще се увеличат и разходите, и административната тежест, което те не могат да си позволят. Тук става дума за високи изисквания към счетоводните отчети, ежемесечно подаване на справки-декларации, водене на дневници за покупки и продажби по ДДС. Това би довело и до покачване на цените на продуктите и услугите, защото по-високите разходи ще се калкулират в тях.

Подобно повишение в цените на стоки и услуги, ще направят малките фирми по-малко конкурентни на пазара, на който оперират, което ще доведе до загуба на значителен брой клиенти.

Ето защо до момента много търговци предпочитат да избягват регистрацията по ДДС и да не отчитат част от приходите си.

След приключването на общественото обсъждане, предложението следва да се гласува в Народното събрание. В хода на процеса, който евентуално би трябвало да приключи до края на 2019 г., може да настъпят и други изменения в проекта на закона.
 
Писмо от *****@econt.com

Промени свързани с услугата Наложен платеж с пощенски паричен превод

Уважаеми клиенти,

Имате пратки с Наложен платеж, който сме ви изплащали с пощенски паричен превод.

До сега пощенските пратки с наложен платеж пътуваха винаги с добавена услугата за изплащане с пощенски паричен превод. Вече няма да добавяме автоматично този начин на плащане, а само ако ви е нужен и сте го избрали при подготовката на вашите пратки.

Какви са разликите?

  • Пощенският паричен превод е признат в наредба 18 на НАП алтернативен начин на плащане за дистанционна продажба (on-line или по телефон), при която търговецът не е нужно да издава касова бележка.
  • Когато търговецът издава фискален документ, може да приема плащанията директно по наложени платежи, без да е нужен пощенски превод.
  • Пощенския превод може да бъде изплащан единствено в брой.

Как да заявявате предпочитания от вас начин на изплащане по всички свои пратки, лесно и удобно?

Последвайте линка, който отговаря на вашите нужди, за да получите насоки:

С уважение,


Еконт
 

Горе