Наредба Н-18 и Интернет магазините

slavib

Active Member
Вижте документа с въпросите
Ново! Касови апарати и електронни търговци
http://nap.bg/page?id=744
 
Последно редактирано:

sstankov

Active Member

biaaro

Well-Known Member
Не, аз си отварям нормално, не че има нещо приятно за четене :)

Не мога да отворя връзката. Някой друг има ли такъв проблем ?
@slavib , благодаря за инфото !
 

vassy

Active Member
НАП вече разпращат и имейли:
Уважаеми госпожи и господа,


С последните промени в Наредба Н-18 са въведени нови изисквания към всички фискални устройства, към софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти, към производителите/разпространителите и ползвателите на такива софтуери и към интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност.

Сроковете във връзка с тези промени са следните:

 1. Регистрираните по ДДС лица (с изключение на лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД) трябва да сменят или модифицират (чрез производители/вносители на фискални устройства), използваните от тях фискални устройства най-късно до 31 март 2019 г.
 2. Нерегистрираните по ДДС лица и лицата, използващи ЕСФП, имат задълженията по горната точка до края на юни 2019 г.
 3. Ползвателите на ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 до края на 2019 г.
 4. Лицата, които използват софтуер за управление на продажби:
  • Регистрирани по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект) в срок до 31 март 2019 г. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях в обекта софтуер в срок до 31.05.2019 г.
  • Нерегистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект) в срок до 30 юни 2019 г. Тези лица, трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях в обекта софтуер в срок до 31.08.2019 г.
Информацията към НАП се подава с квалифициран електронен подпис чрез е-услуга, достъпна в портала на НАП.

 1. Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма в срок до 30 юни 2019 г. Срокът за лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, е до 31 декември 2019 г. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица са валидни до 30 юни 2019 г., съответно до 31 декември 2019 г.
 2. Лицата, производители/разпространители на софтуер:
  • От 1 декември 2018 г. производител/разпространител на софтуер за управление на продажбите може да декларира съответствие на програмен продукт с изискванията на Наредба Н-18, като това ще става с квалифициран електронен подпис чрез е-услуга, достъпна в портала на НАП.
  • Софтуерите, за които е декларирано съответствие, ще бъдат включени в публичен списък, достъпен на интернет страницата на НАП.
 3. Изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, влизат в сила от 29 декември 2018 г. Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 г., трябва да подадат информация за това в срок до 29 март 2019 г.
Повече информация за промените може да намерите на интернет страницата на НАП в рубриката „Касови апарати и електронни търговци“ на адрес http ://nap.bg/page?id=744.

Очаквайте допълнителна информация за предстоящите промени на интернет страницата на НАП.
 

stefanb

Member
Доколкото разбирам не става въпрос ел. магазин да е директно свързан с касов апарат, който да печата бонове при всяка нова поръчка, а складовата програма във физическия обект (склад, магазин) ако изобщо има такава.
 

Kiril

Active Member
Доколкото разбирам не става въпрос ел. магазин да е директно свързан с касов апарат, който да печата бонове при всяка нова поръчка, а складовата програма във физическия обект (склад, магазин) ако изобщо има такава.
Скоро ще поискат всяка поръчка от е-магазина, директно да я пращаме до тях "в рамките на до пет минути към сървърите на НАП"
 

stefanb

Member
Да, само че от складовата програма директно към фискалния принтер, не от самия е- магазин. Поръчка може по телефон да се направи. Има и фалшиви поръчки, примерно от конкуренция може да се нашляпат, няма логика. Освен ако целта е да е гадно и да се разчистят по-малките.
 

vassy

Active Member
Цитат от разяснение на НАП (пълния текст):
Даден електронен магазин трябва ли да е свързан с касов апарат?

По смисъла на определението за търговски обект, съдържащо се в §1, т. 41 от ДР на ЗДДС, електронният магазин е търговски обект, от който се извършват продажби. Когато лицето, извършващо продажби чрез електронен магазин, използва за дейността си софтуер за управление на продажбите и за извършваните продажби е налице задължение за издаване на ФБ съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18/2006 г., софтуерът трябва да отговаря на изискванията на наредбата, респективно, той трябва да бъде свързан с ФУ.Трябва ли електронен магазин да има някакъв специфичен експорт, който НАП да може да генерира при нужда? Ако е необходимо, откъде трябва да се генерира и какви са изискванията за неговия формат?

Специфични изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, се съдържат в Глава седма „г“ на Наредба Н-18/2006 г. Съгласно чл. 52н те „са длъжни да съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни.“ Няма дефинирана конкретна структура, в която да се експортират данните от базата данни на електронния магазин.

По отношение на софтуера за управление на продажбите, когато такъв се използва от лицето, извършващо продажби чрез електронен магазин, са приложими всички изисквания, съдържащи се в Приложение №29 на Наредба Н-18/2006 г.
 
Последно редактирано:

stefanb

Member
електронният магазин е търговски обект, от който се извършват продажби. Когато лицето, извършващо продажби чрез електронен магазин, използва за дейността си софтуер за управление на продажбите ...

Търговски обект като всеки друг. Не пише изрично, че електронният магазин е софтуер за управление на продажбите. Такова ли е твоето тълкуване? Второто изречение е условно: Когато използва... а когато не? Ако няма плащане с НП а само с карта съм по-съгласен, че е станала продажба, иначе е поръчка в етап на изпълнение. Не знам.
 

vassy

Active Member
@stefanb Според Наредба Н-18:
Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Т.е., ако се ползва ППП чрез лицензиран пощенски оператор, а не наложен платеж, плащанията с карти са чрез регистриран в БНБ доставчик на платежна услуга и разбира се не продавате в брой или с чекове или ваучери, няма за какво да се тревожите за касовия апарат и СУПТО, те просто не ви трябват, съответно наредбата не ви касае.
Остава изискването за ел. магазините:
Чл. 52н. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 29.12.2018 г.) Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са длъжни да съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни.
Което пък означава, че срещу всяка потвърдена и изпратена поръчка, трябва да има съответно плащане, дори и при върната стока, освен при непотърсената/неполучената.
 
Последно редактирано:

Горе