ПЕТИЦИЯ СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА НА ЧСИ,ПРОИЗВОЛА НА БАНКИТЕ .....

leonssss

Well-Known Member
ПЕТИЦИЯ СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ПРОИЗВОЛА НА БАНКИТЕ И ВСИЧКИ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 417 ОТ ГПК

Настоящата петиция е организирана от Неправителствената организация "Център за човешки права", представляваща Фондация за осъществяване на общественополезна дейност, представлявана от адвокат Милен Михайлов.

1. Цел на петицията

Ограничаване произвола на частните съдебни изпълнители (по-долу ЧСИ) посредством въвеждане на законови механизми за обжалване на техните действия, с цел защита правата на длъжника в изпълнителното производство.

Стотици българи са пострадали от този произвол, губейки имуществото си или са доведени до ръба на бедност и мизерия, поради лобито на частните съдебни изпълнители, което успя да промени Гражданско процесуалния кодекс, като направи действията на ЧСИ почти необжалваеми.

Отмяна на чл. 417 от ГПК, който дава право на банките и на други оправомощени лица да нарушават основни човешки права, гарантирани от Европейската конвенция за защита правата на човека, като провеждат изпълнително производство (дело) преди разглеждането на исково дело от съдия с участието и на двете страни – кредитор и длъжник (чл. 6 и чл. 13 от ЕКЗПЧ, които членове гарантират правото на справедлив процес и на ефективни средства за защита).

2. Направено до момента


Омбудсманът на Р България г-н Константин Пенчев сезира Конституционния съд с искане да бъде обявен за противоконституционен чл. 417, т. 2 от ГПК, който е причина много българи да пострадат, тъй като дава право на банките (държавата и общините) да се снабдят с изпълнителен лист, преди да е разгледано от съд делото на длъжника, в рамките на което той да защити своите права.

Както г-н Пенчев сам споделя в сайта на Омбудсмана на Р България, той бе победен от банковото лоби и не можа да постигне обявяването за противоконституционен на чл. 417 от ГПК.

3. Нашите искания


3.1. Отмяна на привилегиите на банките и на другите правоимащи лица по чл. 417 от ГПК.

3.2. Въвеждане на законова възможност да се обжалват всички действия на съдебните изпълнители, които засягат правата и законните интереси на страните.

4. Заключение

С настоящата петиция приканваме да се обединим за защита на гражданските си права и за постигане на визираните в т. 1 цели, тъй като всеки българин е потенциално застрашен от произвола на банките, частните съдебни изпълнители и другите правоимащи лица по чл. 417 от ГПК.

В ТАЗИ ВРЪЗКА ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ДА ПОДПИШАТ ТАЗИ ЕЛЕКТРОННА ПЕТИЦИЯ, КАТО ТЯ ЩЕ БЪДЕ ВНЕСЕНА ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ В ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.


ПОДКРЕПЕТЕ ЕДНА НАЦИОНАЛНА КАУЗА
 
Последно редактирано:

darkenergy_

Active Member
От: ПЕТИЦИЯ СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА НА ЧСИ,ПРОИЗВОЛА НА БАНКИТЕ .....

вътре съм ;)
 

Unwise

Well-Known Member
От: ПЕТИЦИЯ СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА НА ЧСИ,ПРОИЗВОЛА НА БАНКИТЕ .....

Не виждам правно издържан смисъл от това да има изпълнителни дела. Когато някой има претенции спрямо някого той може да ги заяви, а отсрещният би трябвало да има право да се защити.
По-конкретно по темата: Аз се зачетох и установих, че проблемният текст не е в чл. 417, а в чл. 418, който е свързан с предния член. Самото изпълнително дело лесно се спира - с просто писменно възражение без изискване да се мотивираш. Проблемът идва точно от чл. 418, който допуска възможност за незабавно изпълнение, при което дори да тръгнеш да обжалваш, това не спира изпълнението.
 

Горе