чл. 37а от Наредба за работното време

partytime

Well-Known Member
По чл. 37а от Наредба за работното време, в началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години.

Бланка - Уведомление за неизползван отпуск

 

Горе