Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

Доклад с оценка по прилагането на Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г.

(Март 2018 г., Министерство на финансите, Група за наблюдение на изпълнението на ЕНС 2015 - 2017)

Стр. 35-36

Данъчно облагане на дигиталната икономика

Мярка 2.8: Наблюдение и ефективен контрол на електронната търговия

Все по-нарастващото използване на информационните и комуникационни технологии, мобилните комуникации и информацията като ресурс за иновации от домакинствата и бизнеса и все по-широкото им разпространение във всички обществени сфери поражда необходимостта от адаптиране на данъчното облагане към предизвикателствата на дигиталната икономика и предприемане на мерки за справяне с тях. Дигиталната икономика е трансформиращ процес, който прониква във всички икономически сектори и не може да се отдели от тях, но е възможно идентифицирането на новите бизнес модели, породени от нея. Основните предизвикателства пред прякото и косвеното данъчно облагане са породени от особеностите на дигиталната икономика: мобилност (нематериални форми, потребители и бизнес функции), позоваване на данни и потребителско участие, мрежови ефекти, многостранни бизнес модели, непредсказуемост.

В отговор на актуалността на проблема Министерството на финансите през 2016 г. се присъедини към инициативите на Европейския съюз и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие по отношение на облагането на дигиталната икономика.

През 2017 г. България участва в заседанията Целевата група за дигитална икономика (Task Force on Digital Economy - TFDE) на ОИСР, към която се присъедини през 2016 г. като член на Приобщаващата рамка по BEPS. Целевата група за дигитална икономика е спомагателен орган към Комитета по фискални въпроси на ОИСР, чиято цел е да подпомага Комитета по фискални въпроси по отношение на отговорностите по изпълнение на проекта BEPS, по-конкретно по Мярка 1 „Адресиране на предизвикателствата на дигиталната икономика“ от BEPS, както и да осигурява политически, правна, административна и техническа подкрепа за работата по въпросите на дигиталната икономика.

В рамките на ЕНС, през 2017 г. продължава извършването на дейности по реализиране на Мярка 2.8 Наблюдение и ефективен контрол на електронната търговия. През м. април 2016 г. в дирекция „Контрол“ – ЦУ на НАП е сформиран отдел „Електронен одит“, чиято функция е да осъществява мониторинг на търговията в интернет, в т.ч. да възлага и координира контролни действия спрямо интернет търговци. През 2017 г. в сравнение с 2016 г. са предприети в пъти повече контролни действия спрямо лица, недекларирали приходи/доходи от извършена търговска дейност в интернет. Възложени са 220 ревизионни производства и 1828 проверки на електронни търговци. В резултат на приключилите през годината 123 ревизии са установени допълнително данъчни и осигурителни задължения в размер повече от 13 млн. лева.

През 2017 г. продължи работата за увеличаване дела на контролните производства, в които се използва специализиран софтуер за анализ на данни в електронен формат. Броят на специализираните екипи за електронни ревизии в ТД на НАП се увеличи на 16 с обща численост 69 човека, а общият брой на служителите от контролната функция, които активно прилагат в работата си анализ на данни в електронен формат вече надхвърля 136.

През 2017 г. са възложени общо 647 проверки и 310 ревизии, в които се използва специализираният софтуер, а броят на приключилите проверки и ревизии с използването му е съответно 384 и 240 (при приключили 197 ревизии и 135 проверки през 2016 г.). Размерът на допълнително установените задължения с използването на софтуера е над 22 мил. лева.
 
Всеки път, когато думите "НАП", "данъци" или "облагане" ви минат през ума, си спомняте, че:

а) 10-те най-големи компании в България допринасят 2% за бюджета на държавата, като оборота им е малко над 1/4 от БВП.

б) Лукойл не е плащал корпоративен данък от 4 (до тук) години, като се възползва от данъчните облекчения за претърпени загуби(на хартия), ЕВН не плати данък за 2016 на същото основание.

в) 5-те най-големи български компании получават данъчен КРЕДИТ въпреки, че общият им оборот(обявен) е повече от 8 млрд. евро. За 2016 година, българските пенсионери и работещи бедни са субсидирали тези компании с почти 250 млн. лева.

г) Около 30% от постъпленията в бюджета идват от непреки облози(ддс) върху основни потребителски стоки. Други 25% идват от акцизи.

д) Над 65% от преките данъци се плащат от хората, които получават под 30% от съвкупният доход, ако прибавим и различните видове осигуровки процентът става над 70.

е) Данъците върху заплатите са 10%, докато данъците върху дивидентите са 5%. Тоест хората, които си вадят прехраната с труд се облагат по-високо от онези, които притежават акции и облигации, и трупат богатствата си докато спят.

Има още толкова много примери. От торбите с цимент и плочките за някоя държавна поръчка през ваучерите за храна до премахване на принципа "невинен до доказване на противното" ама само за потребителите. За политици и бизнесмени неравностойните икономически отношения са определението за справедливост - бедните субсидират богатите. Във всички икономически сектори картината е аналогична - група собственици, чрез представителите/покровителите си в законодателна/изпълнителна/съдебна/информационна/международна власт, обогатяват себе си, за сметка на всички останали. Кой ще се бори с корупцията, като всеки, който е позициониран да участва в борбата е олицетворение на институционализиран клиентелизъм?

Всички признаци показват, че Цветан Василев, Делян Пеевски, Прокопиев, Ганчев и т.н. са в тясно сътрудничество. Такава е и глобалната тенденция. Съществото на международните отношения и икономика е в насърчаване на подобна организация на управление. От известно време наблюдаваме агресивен трансфер на власт от (полу)демократичните граждански институции на мнозинството, който се развиха след втората световна война, към тоталитарни структури от консолидиран частен капитал, подобни на онези, които доминираха обществото до средата на 20 век.

Забравете думата демокрация и свиквайте с думата плутокрация.
 
12 фев 2016

Нова ИС на НАП ще помага при събиране на просрочени вземания

Софтуерът е дело на екип от ИТ експерти на самата агенция.

Нова информационна система, кръстена „Събиране“, ще помага на НАП за по-бързото и ефективно събиране на просрочените задължения към бюджета, съобщиха от приходната агенция. Софтуерът е внедрен и функционира от 1 февруари. „Той е разработен с изцяло вътрешен ресурс на НАП, добавят от агенцията. - Системата е изградена като уеб базирано приложение с централизирана база данни.”

На практика новата ИС заменя ползването на 3 други програмни продукта. Тя обединява информацията за всички публични задължения на клиентите на НАП, включително за неплатени данъци, осигуровки, както и задължения, предадени за събиране в Агенцията от други органи на изпълнителната и съдебната власт, включително вземания на общините. Освен точни данни за размера на просрочените задължения, чрез информационната система „Събиране“ ще се администрират и всички действия, които служителите на НАП са предприели за тяхното събиране, обяснява говорителят на агенцията Росен Бъчваров.

Той добавя, че с внедряването на специализирания софтуер се осигурява по-голяма бързина при издаване на документи, защото се спестяват много ръчни операции. „В същото време в софтуера са заложени различни автоматични функционалности и контроли, включително проследяване на срокове, последователност при извършване на определени действия и др.“, добавя той.

Новият софтуер обменя данни с другите големи системи в НАП – системата за управление на приходите, информационните системи „Контрол“ и „Фискален контрол“, допълва Бъчваров.

„Изграждането на ИС „Събиране“ бе един от основните ангажименти на НАП, заложени в Плана на Министерството на финансите за действия, целящи намаляване на административната тежест за бизнеса, повишаване на бюджетните приходи и подобряване дейността на приходните администрации. То бе и една от мерките в Националната програма за реформи за ускоряване на процеса по принудително събиране на публични задължения, заложено в препоръките на Европейската комисия (Европа 2020)“, твърдят от НАП.
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална агенция за приходите, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, За: Красимир Чакъров – началник отдел "Управление и развитие на системи", дирекция ИСМБП, Република България 1000, София, Тел.: 02 98593109, E-mail: [email protected]

Място/места за контакт: ЦУ на НАП, дирекция ИСМБП
Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=2477.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е „Консултантска услуга, свързана с оказване на помощ при разработка, внедряване и поддръжка на софтуер, включваща: Оказване на съдействие на ИТ екипа на НАП в разработването на нова информационна система (ИС) „Събиране“ (1) при анализ, проектиране и извършване на миграция от действащи нехетерогенни бази в новата информационна система. Разрешаване на проблеми с консистентността на данните при миграция, (2) при организиране на приемателно тестване и внедряване на информационната система; (3) при изготвяне на техническа документация; (4) при внедряване на информационната система. При разработването ИС „Събиране“ ИТ екипа на НАП използва Apache Tapestry с интеграция на jQuery, Hibernate ORM, Oracle BI Publisher и Oracle Database. В разработваната информационна система ще бъде мигрирана информация от БД Oracle, Interbase и MySQL.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72266000

Описание:

Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимално допустимата стойност за изпълнение на поръчката е до 65 990 лв. без ДДС. Плащането ще се извърши от ЦУ на НАП по банкова сметка на изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на оригинална фактура и одобрен доклад за извършената работа, подписани от определения координатор за Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65990 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ЦУ на НАП, бул. Княз Ал. Дондуков № 52

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Описаната по-горе услуга включва следните дейности: 1. Консултантски услуги по оказване на съдействие при анализ, проектиране и извършване на миграция от действащите нехетерогенни бази в ИС „Събиране“. Разрешаване на проблеми с консистентността на данните при миграция. Оказване на съдействие на екипа на НАП при: а) анализ на съществуващи данни в БД Oracle, Interbase, подлежащи на миграция. Изготвяне на документ за миграция на данните; б) при проверка за пълнота на мигрираните данни; 2. Консултантски услуги по оказване на съдействие при организиране на приемателно тестване и внедряване на ИС „Събиране“. Оказване на съдействие на екипа на НАП при: а) изграждане на автоматизирано тестване – Unit тестове и UI Тестове; б) подготовка на тестови сценарии за провеждане на тестове; в) провеждане на тестове на натоварването, проверяващи поведението на системата при нормално и при свръхнатоварване; г) създаване на измерващи и записващи процедури, както и процедури за отчитане на резултатите от теста; 3. Консултантски услуги по оказване на съдействие при изготвяне на техническа документация на ИС „Събиране“. Оказване на съдействие на екипа на НАП при описанието на: а) модела на логическата архитектура, модела на данните и информационните потоци на системата; б) базата данни; в) технологичната и системна среда; 4. Консултантски услуги по оказване на съдействие при внедряване на ИС „Събиране“. Оказване на съдействие на екипа на НАП при: а) изготвяне на план за внедряване; б) изготвяне на материали за обучение и презентиране на системата; в) решаване на проблеми с бързодействие в реални условия на работа; г) отстраняване на непредвидени грешки при реална експлоатация на системата. Описаните по-горе дейности следва да приключат в срок до 30.06.2015 г. В срок до 5 работни дни след приключване изпълнението на описаните дейности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доклад, който да обхваща постигнатите резултати по всички дейности от обхвата на поръчката и извършената работа, съдържащ описание на констатациите, анализите и препоръките, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е направил по време на изпълнение на консултантската услуга. Към доклада могат да се приложат резултати/документи/препоръки, които са били изготвени по време на работата, ако има такива. При изпълнение на дейностите от настоящата поръчка, представляващите ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителите лица и лицата, включени в Списъка на екипа, ангажиран с изпълнение на договора се задължават: да опазват и да не разгласяват пред трети лица съдържанието на документацията, която е станала известна при изпълнението на тази поръчка, без писменото съгласие на Възложителя, с изключение на случаите, когато са задължени по закон за това; да опазват и да не разгласяват пред трети лица съдържанието на данъчна и осигурителна информация, лични данни и друга защитена информация, която е станала известна при изпълнението на тази поръчка; да опазват и да не разгласяват пред трети лица информация, която е станала известна при изпълнението на тази поръчка относно вътрешни правила и процедури, структура, начин на функциониране на НАП, комуникации, мрежи и информационни системи на НАП; да спазват политиката и процедурите за информационна сигурност, вътрешните правила за достъп до сградата и режим на работа на НАП; да спазват всички процедури и изисквания на НАП за работа в информационната инфраструктура на НАП. В рамките на изпълнение на поръчката работният език е български. В случай, че е необходим превод от и на български език за изпълнение на някоя от дейностите, той се осигурява от изпълнителя за негова сметка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/02/2015 17:30
 

Smiths

New Member
Същото писмо получих и аз, имам продажби на дрехи, обувки, книги - нови и с етикет, като цяло са около 10-15 продажби за цялата 2017, общата стойност на всичките сумарно е под 300 лв :confused:... И да това са лични вещи, които съм купувала и не съм носила, щото имам проблем със шопинга и предобрям по време на намаленията ... Писмото е от 27.04 (петък), за да ме уведомят (без име и стойност), че мейлът ми е в тяхната система и според тях извършвам онлайн търговия, трябвало да съм си подала декларация ... Оцених факта, че ми го казват в последния работен ден преди изтичане на срока ... Моля без коментари, че трябвало да познавам законите и да си знам задълженията - бълват се толкова много наредби и промени, че е малко трудно човек да следи всичките им тъпотии ... Почвам да чета закона - акт, глоба и данък ... Гледам им тъпата декларация и последно не мога да рабера в коя категория съм и ако съм за приложение 2, как по дяволите да попълня декларация като за ЕТ, като не съм ЕТ ... Кви осигуровки, кви пет лева, кви са тия сто и двайсе реда?!?!? Цитат от един ред само:
"Сума от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ (ред 7 в Част І на Приложение № 1 + ред
11 в Част І на Приложение № 3 + ред 10 в Част І на Приложение № 4 + ред 4 в Част ІІ на Приложение № 5 + ред 6 в
Част І на Приложение № 6)"
Имам желание да си регистрирам т. нар. доходи, ама да направят нещата прости и ясни - сега да дам 200лв за попълване, отделно глоби, отделно - да кажа, че печалбата ми е минимална, щото просто искам да си върна парите за всички неща, които няма да ползвам ... И не стига, че си се вътрил вече, ми и данък да плащаш на собствените си покупки? Сори, ма за триста лв говорим.... Дано няма развитие, а просто мейла ми е в системата им ... ще пиша, ако има нещо, сори за спама, просто реших да споделя, че говорим за много мизерни суми, а не за стойности с няколко нули ...
Също - аз си пазя разписките (щото много често връщам неща) :p... Сега акто съм купила нещо през 2016 и на касовата бележка пише рокля, а после съм продала тази рокля през 2017, признава ли ми се касовата бележка за разход или не? ... тюх, тюх, ми не всички въртим нелегална търговия и хилядарки ...
 

veni8

Active Member
Последните няколко човека, които пишат, че са получили имейл без име, сигурно ли е, че писмото наистина е от НАП. Доколкото знам писмата от НАП се получават препоръчано по пощата с обратна разписка. Да не би измамници да се възползват от ситуацията и пращат имейли от името на НАП?
 

Smiths

New Member
Последните няколко човека, които пишат, че са получили имейл без име, сигурно ли е, че писмото наистина е от НАП. Доколкото знам писмата от НАП се получават препоръчано по пощата с обратна разписка. Да не би измамници да се възползват от ситуацията и пращат имейли от името на НАП?

Аз го получих по личен и-мейл, който според НАП бил свързан с акаунт, който пък бил свързан с търговска дейност ... Има как да навържат акаунта с реално име по приницп. От друга страна, не знам за какво им е мейл/акаунт, щом Еконт и другите им снасят инфото. Реално, зад всяко име, зад което има наложен платеж, могат да пуснат акт, а дали с основание или не - не знам ... Може и просто да пускат на всички и-мейли в системата им, с което реално сплашват доста хора и е начин народът да почне да пуска декларации за щяло и не щяло ... така и не разбрах как доказваш разликата между търговска дейност на физическо лице (облагаемо) и продажба на лични вещи (необлагаемо) ... това, че си чистя гардероба явно може да е и двете, според настроението ... Иначе, мейлът е изпратен от офиц. мейл на НАП, но нищо чудно да плъзне и нов вид измама...
 
Над 2 хиляди физически лица през 2016-та са продавали онлайн на стойност над 20 хиляди лева.

Това е прага.
 
НАП ежемесечно иска справки и годишно,също от всички куриерски фирми. Следете оборотите си :) до 45 000 лв и сменете акаунта :)
Брат евала ти правя за духа и силата.... Само да ти кажа че под наблюдение и тормоз от тази година със сигурност са всички на 5к
 
Последните няколко човека, които пишат, че са получили имейл без име, сигурно ли е, че писмото наистина е от НАП. Доколкото знам писмата от НАП се получават препоръчано по пощата с обратна разписка. Да не би измамници да се възползват от ситуацията и пращат имейли от името на НАП?
Сто процента е проверено , писмата са истински и са генерирани автоматично. Едно и също на всички направили определен оборот с определени повторения на пратките месечно.Не конкретни , ясни и препоръчителни. Това означава че освен достъп до куриерските фирми , имат достъп и до сайтовете за безплатни обяви и по точно до не публичната инфо....имейлите с които сте се регнали не са Ви в публичните профили. Тук е задължително да са Ви направили и поне една контролирана продажаба.....и ФЛ е сготвено.
 

Smiths

New Member
Сто процента е проверено , писмата са истински и са генерирани автоматично. Едно и също на всички направили определен оборот с определени повторения на пратките месечно.Не конкретни , ясни и препоръчителни. Това означава че освен достъп до куриерските фирми , имат достъп и до сайтовете за безплатни обяви и по точно до не публичната инфо....имейлите с които сте се регнали не са Ви в публичните профили. Тук е задължително да са Ви направили и поне една контролирана продажаба.....и ФЛ е сготвено.

Това, предполагам, за суми над 5к ... да кажем, че са смъкнали на 1к (което вече е смешно) ... какво правим с разликата между търговска дейност и лични вещи? ... Може да продадеш 2 неща по 600лв или 30 парчета х 30лв средно ... да, 30 бройки може да изглежда като търговия, но ако не е един и същ артикул и то за година, как да докажеш, че не правиш търговия? Конкретният пример - рокли, обувки, книги, чанти, шапки, шалове ... излиза, че е по-добре да продаваш малко на брой, но скъпи неща, пък дребните риби да се оправят ... много тъпа работа :(
 
Ами виж аз за съжаление не съм от н@п...... Направих проучването заради самия себе си. До 2016 в този сегмент попадаха всички надскочили над 10к. От средата на 2017 обаче дори "богуугодно" бяха променени някои данъчни закони в частта за пране на пари , които дадоха не разумни правомощия на въпросните. Аз продавам лична колекция но цялата защото няма кой да я плати а на парче и на година изобщо не съм в тези значителни суми дето се коментират тук но......имам същото. Преди гледаха за над 10 понеже това е прага за разпл. в брой. Сега обаче търсят свързани лица и тем подобни и под вола теле защото има назначени над 70 човека да се занимават само с това , нов специален софтуер , който трябва да се оправдае......и какво от това че нещата дето продавам са купени преди 15-20 години и отдавна не се произвеждат или изобщо вече няма такава марка......ходи доказвай че не си ги произвел сам ......Аз мога да докажа достатъчно приход и ревизия на ФЛ не се притеснявам но те едва ли ще я правят. Те искат събираемост на всяка цена. Дори за това промениха и дадоха възможност за корекция на декларация. И ок ти не си пускал такава като ФЛ , подаваш със закъснение , мин акт 50 лв и 15% данък на оборота от личните ти вещи + около 12% лихва , ко стана 27% +50 лв от 1000 лв е равно на 330 лв.Има друг тънък момент който си го тълкувай за себе се , укриването на данъци в размер до 6к е наказуемо според НПК и със лишаване от свобода и това е хватка която също биха използвали. Хората гонят успеваемост и директиви , обиковеният човек в случея е най-удобен
 

Smiths

New Member
мда, явно касичката трябва да се пълни, няколко милиона ФЛ по пет лв все ще докарат милион поне ... благодаря за инфото, ще следя и пиша, ако има нова инфо или повиквателна. Успех и дано всичко се размине благополучно ;)
 

chippen

New Member
Изчетох темата със удоволствие, но може би в кавички.....удоволствие
Аз съм още един такъв опарен от въпросната организация.
При нас пак се води 1 вид търговия ,защото сумата е голяма- над 100 к.
Имаме банкови извлечения и разликата с това, което е от еконт предадено е 10 х. т.е. 1 вид печалба.(което са изпратени лични вещи , за жалост го смятат печалба)
При нас идеята беше такава , не да се търгува ами да "наводни" БГ пазара със определена марка, която се продава на същата цена по фактура т.е. 0 лв.
Понеже тогава въпросната компания не искаше да работи с нас като фирма и се разрастваше идеята ни беше такава - да продаваме на 0 и след като видим, че пазара е залят да отворим фирма и направим голяма поръчка - така и трябваше за да има големи отстъпки
Правихме общи поръчки на много хора, като им го изпращахме и те връщаха сумата по еконт с НП ест.
Сега всеки ще каже ама те са търговци а се правят на луди. Общо взето може да се каже и така и не. Кофтито е едно - ще ни признаят всички разходи по фактури, и за личните вещи също. Гадното е , че се регистрира по ДДС след 50к. Тогава, когато го направихме това като оборот го знаехме, но въпросната фирма отказваше работа с нас занапред, защото знаете, че България не е с много добро мнение за всички.... Схеми ДДС измами и т.н.
По всички фактури ние имаме платени ВАТ- ДДС , но тук те рег. отново и става един вид двойно плащане на ДДС...
Някой има ли идея , препоръка , как се излиза от такъв батак. Вариантите, които чувам са много, но рядко подплатени със сериозни аргументи.
Най добрата идея така да го наречем беше като излезе сумата за акта, която е може би над 15 000 да не се плаща 10 год и така въпросното лице няма да има нищо на негово име и стават несъбираеми. Според мен лично има начин тази простотия меко казано да се оправи и по други начини.

В момента като фирма работим изрядно и нямаме грам проблем, но просто 2016 год. нещата бяха доста различни. В момента точно такива търговци, но не като нас в кавички продават без фирми и фактури и това подбива адски много бизнеса. Държа да кажа, че по онова време не е имало други, които са внасяли тези продукти като нас т.е НИЕ не сме подбивали цените по същия този начин като в момента на нас ..........

Благодаря !
 

kolal

New Member
Здравейте.Имам един въпрос ако някой е запознат.Имат ли право от 25май 2018г. Еконт да ми разпространяват личните данни без мое съгласие било то и пред НАП.
Според мен вече би трябвало да нямат право да събират и разпространяват каквато и да е информация за даден човек без той да е съгласен.Тоест вече НАП би трябвало да имат проблем.
 

chippen

New Member
Здравейте.Имам един въпрос ако някой е запознат.Имат ли право от 25май 2018г. Еконт да ми разпространяват личните данни без мое съгласие било то и пред НАП.
Според мен вече би трябвало да нямат право да събират и разпространяват каквато и да е информация за даден човек без той да е съгласен.Тоест вече НАП би трябвало да имат проблем.

Межудр. това това мислих и аз.
Има и друго - преди имаха в сайта си качена една информация ще я приложа тук. Тя беше актуална до преди 2 дни т.е. един вид те подлъгваха всички техни клиенти


http://www.econt.com/2010/11/reshenie_ekont2/Решение от „Еконт“ Втора част
петък, 19 ноември 2010

(коментар от юрист)


В публикацията„Решение от Еконт“, наш Клиент (вж. коментар 20) повдигна въпроса за използване на личните данни и изпращане на информация към НАП от страна на Еконт. Поехме ангажимент не само за отговор, но и правно становище като поканихме такова да дадат юристите на Компанията – адв.Виктория Петкова, адв.Рени Стефанова, юрисконсулт Гергана Николова. Представяме резюме от отговорите им като пълните интервюта с още информация и съвети може да видите ТУК.


Адв.Виктория Петкова е завършила Софийския университет, специалност „право”. Член на Софийската адвокатска колегия от 1999 г. Практикува в областта на гражданското, търговското и административното право.


Адв.Рени Стефанова е завършила юридическия факултет на СУ „Климент Охридски”, със стаж в Окръжен съд Русе. От 1992 г. до 1995 г. е прокурор в Районна прокуратура Русе. През същата година е вписана като адвокат в Адвокатска колегия Русе и до настоящия момент упражнява тази професия. От 2006 г. е вписана като медиатор в Единния регистър при Министерство на правосъдието.

Гергана Николова – юрисконсулт на Компанията, завършила е Русенския Университет ”Ангел Кънчев”, преди това сътрудник в т.нар. „Правна клиника” към Университета и Община Русе, която има за основна дейност безвъзмездното предоставяне на правни консултации на социално слаби хора.


Здравейте, изключително ми е приятно, че приехте поканата, за което Ви благодаря ! Нормално ли е хората да се притесняват при предоставяне на лични данни и кога наистина опасенията им са основателни?

Гергана Николова – юрисконсулт:

Причината за този страх е незнанието и липсата на достатъчна информираност. За това е добре, когато даден човек изпитва съмнения, да се запознае или да потърси консултация по правната материя, уреждаща този вид правоотношения.Адв.Виктория Петкова:

Напълно нормално е хората да се притесняват, когато предоставят личните си данни, с оглед на зачестилите случаи на злоупотреба с тяхното използване. Всеки едни от нас трябва много внимателно да следи на кого предоставя личните си данни и дали лицето или съответната институция има право да ги изисква, съхранява и обработва, т.е. дали има качество на администратор на лични данни. На практика, почти няма реално функциониращо юридическо лице, държавен орган или физическо лице – търговец, самоосигуряващо се лице, които в дейността си да не обработват лични данни за физически лица – било за лица, наети по трудово или гражданско правоотношение към тези стопански или нестопански субекти, било за лица, с които посочените субекти встъпват в договорни, административни или друг вид отношения. В тази връзка особено голямо внимание следва да се отдели, в случай, че лични данни за дадено физическо лице бъдат поискани извън посочените взаимоотношения.

Адв. Рени Стефанова:

Краткият ми отговор на този въпрос е НЕ, когато данните се предоставят на Администратор на лични данни, какъвто е „Еконт Експрес” ООД. С приемането на Закона за защита на личните данни (ДВ, бр.1 от 04.01.2002 г.) бяха въведени ясни правила относно това кой, при какви условия и за какви цели може да обработва лични данни. Бяха въведени и съответните задължения за лицата обработващи лични данни (т.нар. администратор на лични данни), спазването на които се гарантира от предвидените в този закон санкции. В частност, за допуснати нарушения по събирането, обработката и съхранението на лични данни, предвидената имуществена санкция е от 10 000 до 100 000 лева.

Посочването на тези лични данни в съответната товарителница – представляваща Договор за куриерска или друг вид пощенска услуга, дава възможност ясно да се индивидуализира страната, така че в случай на спор или предявена рекламация да може по несъмнен начин да се установи кое е лицето, което може да има претенции по този договор.

Не само няма място за притеснение от страна на потребителите на услуги на „Еконт Експрес” ООД да предоставят лични данни във връзка с отношенията си с дружеството, а напротив – в техен интерес е и представлява гаранция за реализация на правата им, в случай на евентуални спорове, възникнали по повод на тези договорни отношения.

Стигнахме и до втората част в коментара на Клиента, цитирам: „… и изпращат в НАП всяко едно копие на наложен платеж и в един даден момент данъчните могат да ти звъннат и да те попитат как така си изкарал тази и тази сума през съответната година, а не си я декларирал?!” Как се третират взаимоотношенията между физически лица, при изпращане и получаване на пратки с допълнителната услуга „Наложен платеж” и при какви случаи ние можем и следва да предоставим информация на НАП или друга държавна институция?

Адв. Рени Стефанова:

Ако правилно съм разбрала въпроса Ви, съществува неяснота относно услугата „наложен платеж”, която бих формулирала така: Доставката на пратка с такава услуга, представлява ли търговска сделка и в продължение на това, има ли задължение за нас като оператор на пощенски услуги, да предоставяме на органите по приходите или други държавни органи, информация относно сключените от наши клиенти сделки, респективно използваните услуга? Изпращането на пощенски пратки от физически лица, в т.ч. и с допълнителната услуга „наложен платеж” не представлява търговска сделка по смисъла на чл.286 от Търговския закон, нито е от изрично посочените в чл.1, ал.1 от същия закон сделки, които се считат за търговски, дори и ако страните по тях не са регистрирани като търговци.

В този смисъл, размяната на пратки между физически лица не следва да се третира като търговска сделка с всички произтичащи от това последици, в т.ч. и относно третирането й от органите по приходите. Във връзка с горния въпрос, следва да се има предвид и обстоятелството, че пощенският оператор няма задължение да предоставя и не предоставя информация на органите по приходите, относно размяната на пари и пратки между потребителите на предоставяните от него пощенски услуги в текущата си дейност. Единствено, ако до дружеството бъде отправено искане по надлежния ред и то относно ясно посочени документи, същото е длъжно да ги предостави на съответния орган, ако се намират у него.

Адв.Виктория Петкова:

Качеството на лицата, които изпращат стоки с наложен платеж се определя в зависимост от това, дали пратките се извършват по занятие или не. По смисъла на Търговския закон търговец е всяко лице, което по занятие извършва търговска дейност. Сключването на еднократни търговски сделки не може да придаде качеството търговец на определено лице.

Гергана Николова – юрисконсулт:

Отношенията между изпращача и получателя на стоката с допълнителна услуга ”Наложен Платеж ” биха могли да бъдат от всякакъв вид, в това число и договор за покупко-продажба на дадената стока по смисъла на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). В тази хипотеза куриерската фирма – в случая ”Еконт Експрес”, осигурява изпълнението на исканата от подателя услуга. Иначе казано, стоката следва да бъде доставена на получателя, срещу заплащане на определена сума, т.е. паричните отношения по повод „Наложените платежи” се развиват между клиентите, които договарят условията, а ние предоставяме възможността да бъдат изпълнени, без да вземаме страна в техните отношения.

Като благодаря за отзивчивостта и изчерпателните отговори, ще обещая да Ви потърся отново, ако Клиентите поставят нови въпроси от компетенцията на юриста.

Адв. Рени Стефанова:

Разбира се, винаги съм на разположение!

Гергана Николова – юрисконсулт:

За мен беше удоволствие, като се надявам да сме внесли повече яснота по поставените въпроси.

Адв. Виктория Петкова:

В случай на допълнителни въпроси, клиентите могат да разчитат на съдействие.

Интервю на Адриана Бонева

 

Wllb

Active Member
Престанете да се навивате и успокоявате по този начин. Наивно е да се мисли някой, че Еконт може да трие или скрие от НАП информация за парични потоци.
Статията е от преди 8 години и дори тогава е била умишлено подвеждаща. Не забравяйте, че Еконт дължат развитието си благодарение на сивата икономика и бяха силно зависими от нейното съществуване. Вече не толкова....
Те не са Ви приятели, нито партньори и няма да спасяват никой в трудна ситуация освен ако нямате лични контакти там.
 

Горе