Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

Ето и къде е написано: Специфични случаи на регистрация - http://www.nap.bg/page?id=417

Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване(чл. 99 от ЗДДС).

На регистрация подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на друго основание и което извършва вътреобщностно придобиване (ВОП) на стоки, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година надвишава 20 000 лева.

Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лева без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата-членка, от която стоките са транспортирани или изпратени. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посоченият праг, подлежи на облагане с данък по този закон.

В тази хипотеза не попадат придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз.

Лице, което е регистрирано на основание ВОП и за което възникнат основания за задължителна регистрация или за регистрация по избор, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.
 
Съобразно българското законодателство, доходите от криптовалута са "Доходи от финансови активи", което ще рече, че при определени условия следва да декларирате тези доходи и да заплатите съответния данък.

Ако в началото на 2017-та или преди това сте инвестирали сумата от 10000 лв в биткойни през банка, а сега сте получили по банка сумата от 30000 лв от Кракен примерно, значи сте спечелили 20000 лв. Тази сума подлежи на данъчно облагане и вие сте длъжни да подадете декларация като тази: http://www.nap.bg/document?id=11561, а срокът за това (ако не го променят) ще е до края на Април-2018г.
Вписват се доходите от финансови активи, изчислява се данъка който в случая е 10% - 2000лв и декларацията се подава.
 
Третиране по реда на ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО на доходи от продажби на физическо лице чрез куриерски фирми - https://www.tita.bg/free/taxes/517

Казус. Физическо лице закупува хранителни добавки от страни в ЕС по Интернет. Същите заплаща по банков път. Продава хранителните добавки на физически лица чрез куриерски фирми, като получава заплащането с наложен платеж. Тази дейност извършва изцяло като физическо лице, без регистрация на дейността си като самоосигуряващо се лице.

Месец септември (11. 09. 2017 г.) получава писмо от НАП с указание да декларира доходите си за 2016 г. в 14 - дневен срок.

Въпросите са:

  1. Кое приложение следва да попълни в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ? (Може да докаже приходите и разходите на база извършените разплащания.)
  2. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС при оборот над 20000 лв. за извършените ВОП?
  3. Ще дължи ли осигуровки като самоосигуряващо се лице?
Отговор: Людмила Мермерска, Даниела Даракчиева, Димитър Бойчев

Актуално към 21. 09. 2017 г.

1. Относно третирането на по реда на ЗДДФ...
 
"Лицата, които упражняват дейност на различни основания подлежат на държавно обществено осигуряване за всяка една от тях, като осигурителните вноски се внасят върху осигурителeн доход по всяка една от тях в поредността, определена с КСО, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната година (основание чл. 6, ал. 10 от кодекса)"
 
Данъчните служители са длъжни да разясняват Законите. Разпоредбите на чл. 10 и чл. 17 от ДОПК! Всичко, което не ви е ясно им го задайте в писмен вид с входящ номер в тяхното деловодство и съответно искайте писмен отговор!
 
Криптовалутите в данъчните декларации - https://bitcoinbg.eu/forum/viewtopic.php?f=3&t=5400#p51047

Данъчната кампания вече започна и големият въпрос е кой как ще декларира доходите си от криптовалути. Към момента нито българското законодателство, нито НАП като институция, не дават категоричен отговор. Оказва се, че законите подлежат на доста широко тълкувание.

В общия случай, постановките са две. При всички положения, важно е да се знае, че постъпилите суми по банковата Ви сметка са достъпни като данни за НАП. При това, независимо дали използвате услугите на българска, или чужда банка, тъй като по силата на многостранно банково споразумение, властите получават информация и от чужбина.

І. Лицата, за които търговията с криптовалути не е дейност по занятие, съгласно Търговкия закон, имат два варианта:

1. ЗДДФЛ
Според последните разяснения на НАП, сделките с криптовалути се третират като сделки с финансови активи, въпреки че не присъстват в нито една легална дефиниция от данъчното и счетоводно законодателство. Поради тази причина, продажбата на криптовалута срещу законни платежни средства (български левове или чуждестранна валута) формира облагаем доход и задължение за деклариране по реда на Закон за данъците върху доходите на физическите лица.
Според НАП, облагаемият доход от продажба на криптовалута от физически лица, за които това не е дейност по занятие, се определя по реда на чл. 33, ал.3 от ЗДДФЛ. Т.е. в декларацията се посочва реализираната печалба/загуба за всяка сделка, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на съответния вид криптовалута. Данните попадат в графа „доходи от други източници“.

Когато криптовалутите от един вид, са с различни цени на придобиване и в последствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на придобиване на всяка една от тях е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата криптовалути. Цената на придобиване на криптовалута е нула, когато няма документално доказана цена на придобиване (т.е. нямате документ за покупка).

ВНИМАНИЕ !!! Ако сте търгували криптовалути през регистрирани в България борси, имайте предвид, че те са длъжни да подадат в НАП справка за изплатените Ви суми. В този случай трябва да съгласувате подадените от тях данни с декларираните от Вас доходи. Наличието на разминаване между двете суми (както и в случаите на недеклариране) е основание за проверка, както и за евентуално налагане на санкция.

Що се отнася до осигуровките, ако не попадате в хипотеза на търговци по смисъла на ТЗ (т.е. не копаете крипто по занятие), не дължите здравни или социални осигуровки. Тези доходи не се попълват в Образец 2004 - Справка за окончателния размер на осигурителния доход част от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

2. ЗДДС
Съгласно чл. 8 от ЗДДС всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранна валута, използвани като платежно средство, се счита за услуга. В този случай продажбата на криптовалути следва да се счита, като доставка на услуга, а физическите лица, продаващи криптовалута се считат за данъчно задължени лица по смисъла на закона. Тези лица формират облагаем оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2, т.3 за регистрация по ЗДДС.

Ако след регистрацията по ЗДДС се осъществяват доставки по чл. 46 от ЗДДС (продажба на криптовалути), същите са освободени и няма да възникне задължение за ДДС. Съгласно чл. 86, ал. 3 от ЗДДС, не се начислява данък при извършване на освободена доставка.

Що се отнася до самата регистрация, тя се извършва при достигане на облагаем оборот от 50 000 лева. Според последните промени, ако достигнете този оборот в рамките на два последователни месеца, имате 7-дневен срок да се регистрирате по ДДС. Ако физическото лице не го направи доброволно, то след регистрацията няма да му бъде начислен ДДС за продажбите след 50 000 лв., единствено ще му бъде съставен акт и лицето ще бъде наказано с глоба в размер от 500 до 5 000 лв. за това, че не е подало заявление за регистрация.


ІІ. Съществува и друга постановка, при която лицето може да бъде приравнено на търговец, по смисъла на Търговския закон.

Закупуването на специални компютърни системи за създаване (добиване, копаене, копане и т.н.) на биткойни с цел да се реализира печалба от продажбата е аргумент за това, че дейността ще се осъществява по занятие, т.е. имате намерение тя да се превърне в постоянен източник на доход.
Съгласно чл. 1, ал. 3 от ТЗ, за търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1.

В тези случаи на основание чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ облагаемият доход се определя по начина по който се отчитат доходите от стопанска дейност на едноличен търговец независимо от това, че не сте регистрирали предприятие следва да попълните Приложение № 2 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г., като в Част ІІ – Данни за дейността, маркира т. 5 „Стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец“.
Физическите лица (търговци по смисъла на ТЗ) са приравнени на предприятия съгл. Закона за счетоводството и формират финансовия си резултат при прилагане на приложимите съгласно ЗСч. счетоводни стандарти и при спазване на принципа на документалната обоснованост.

Годишната данъчна основа се получава като счетоводния финансов резултат се преобразува по реда на ЗКПО, за да се формира данъчната печалба (загуба), която печалба се намалява със задължителните авансово внесени и окончателно определени (съгл. Образец 2004 - Справка за окончателния размер на осигурителния доход част от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ) осигуровки по КСО и ЗЗО. Данъкът се определя като годишната данъчна основа се умножава по данъчната ставка от 15%.

Тъй като приравненото на търговец лице извършва дейността си на свой риск и за своя сметка то е самоосигуряващо се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и следва да се снабди с ЕИК по регистър БУЛСТАТ, както и да се регистрира като самоосигуряващо лице, като подаде Декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност – задължително се подава от самоосигуряващите се лица в 7–дневен срок от започване на дейност.

Върху данъчната печалба се дължат осигуровки по КСО и ЗЗО в общ размер на 26.8% за 2017 г. но върху не повече от максимално определения за страната осигурителен доход от 2 600 лв. за календарен месец.
 

Blinky

Owner
Най-тъпото е, че и човек над средното интелектуално ниво пак би се оплел в бомащината им. Да, взимат се счетоводители, но милите, някои от тях също са като в небрано лозе. Според мен им е нужно някой добре да им оптимизира всички процеси и системи. Това 100% ще повиши и платците. Защото не малък % не могат да разберат в цялата тази джунгла какво им се случва. Да не говоря, че някои дори го намират за досадно и губене на време и отлагат. :) Факт е, че нищо не се случва, търсят се по-добри резултати със стари системи и логики. :)
 
Сроковете са както следва:
- за ЮЛ до 31 март (или първия работен ден, ако 31 е събота, неделя или почивен ден)
- за ФЛ до 30 април (или първия работен ден, ако 30 е събота, неделя или почивен ден)
 

zoomaniak

Well-Known Member
Най-тъпото е, че и човек над средното интелектуално ниво пак би се оплел в бомащината им. Да, взимат се счетоводители, но милите, някои от тях също са като в небрано лозе. Според мен им е нужно някой добре да им оптимизира всички процеси и системи. Това 100% ще повиши и платците. Защото не малък % не могат да разберат в цялата тази джунгла какво им се случва. Да не говоря, че някои дори го намират за досадно и губене на време и отлагат. :) Факт е, че нищо не се случва, търсят се по-добри резултати със стари системи и логики. :)

Наемете си счетоводители около 40-50 г. Жени. Имда не са в София.
 
Току що говорих с човек от НАП. Проверката към спедиторските фирми е била за оборот от над 20 000 лв. и всички влезли в играта, са били накарани да създадат фирма ЕТ и да декларират доходите, платят данъци и осигуровки! Това е! Навярно е било обвързано с някоя европейска директива или е просто наша приумица...
Как фирма(спедиторска) ще създаде ЕТ, нали е фирма, нещо не ти се разбира :)
 

jkminkov

Active Member
И всички казват, че получават тези "писма" по електронна поща. Никой го няма на хартия "писмено" както се казва в Закона! Това означава, че тези съобщения не са легитимни! Освен това, как ще докажат, че ти си го получил, прочел и единственото, което се очаква от теб е да отговориш в 14 дневен срок!? Реално излиза, ако се вържеш - вържеш!

кой Закон/написан с главна буква, голям срам е този пост/, я чети ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ и ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ.
 

Никой

New Member
Темата замря, последно знае ли се, кои платежи се търсят по банка или плащани на ръка. Според спедиторските фирми, нап тегли инфо от банките, не от тях.
 
И как ти ще пращаш, а приятелката ти ще ги взима. Та наложните платежи само ти може да си ги взимаш
 
И кой като физическо лице си е декларирал доходите без да е викан от нап, няма такъв :). Колко и да си говорим никой няма да си декларира е така просто да дава данъци на държавата а те на мангалите и разни отайки
 

Горе