Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

goldenpony

New Member
Това 10% мисля важи само за фирми данък печалба, за физически лица е 15% на тотала:

 

Blinky

Owner
Това 10% мисля важи само за фирми данък печалба, за физически лица е 15% на тотала:

Тоталът и при фирмите е 15%, защото след корпоративния данък, ако си искаш парите по твоя сметка, плащаш и данък дивидент, който е базиран на разпределената сума и е 5%. Сумарно за да стигнат до теб парите, пак си плащаш като поп тия 15%. ;)
 

Electro

Member
Тоталът и при фирмите е 15%, защото след корпоративния данък, ако си искаш парите по твоя сметка, плащаш и данък дивидент, който е базиран на разпределената сума и е 5%. Сумарно за да стигнат до теб парите, пак си плащаш като поп тия 15%. ;)

Не е точно така. Плащаш 5% на печалбата след като вече за нея си платил 10%. Примерно на 10000лв. печлаба ще платиш 1000лв. корпоративен данък. Ще ти останат 9000лв. дивидент, и ако искаш да го разпределиш, ще платиш 450лв. данък дивидент (5%). При ФЛ се плащат 15% и то на оборота, защото разходи с фактури там не се отчитат.
 

Blinky

Owner
Ако трябва да сме точни при фирмите е 14,5% ;)
Първо плащаш 10% данък и след това на разликата 5% данък дивидент, затова се получава 14,5%.
Да, така е. Прави сте. Моя грешка. ;) 14.5% е, усеща се като 15%+ :)
 
Последно редактирано:

Jivko86

New Member
Здравейте. Да питам тая година платих за миналата данък върху наложените от пратки през еконта, става дума за сума под 5 бона , платих им там до края на септември (обадиха ми се и такъв срок ми дадоха) . Те естествено нищо не казаха за глоба по телефона :) Та тия дни получавам известие от пощата че имам пратка в еди си кои клон ( където не получавам нищо по принцип) знам че е от тях писмото най вероятно за тая глоба . Та въпроса ми е какво следва ако не отида да го взема и не се разпиша срещу него че съм го получил ? И въпрос ако го получа какъв е реда да ми пишат тоя акт за забавено подаване и плащане на декларацията, ходили се при тях да се дава обяснение или какво .. ?
 

ОТ 1 ЮЛИ 2020 Г. Е В СИЛА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДОКЛАДВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИ ДАНЪЧНИ СХЕМИ​

При неизпълнение са установени санкции до 5 хил. лв за физически лица и 10 хил. лв. за юридически лица и еднолични търговци за всяко отделно нарушение​

1. ВЪВЕДЕНИЕ​

В настоящата статия са посочени основните акценти от приетите на 31 декември 2019 г. промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за въвеждане на правила за оповестяване на трансгранични данъчни схеми пред приходната администрация. Така в националното законодателство е транспонирана Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 („DAC 6“ или „Директивата“), която установява редица правно обвързващи мерки срещу агресивното данъчно планиране. Целта е да се предприемат действия срещу ситуации, при които корпоративни групи се възползват от различията в националните системи за данъчно облагане, за да намалят цялостното си данъчно задължение.
Правилата влизат в сила от 1 юли 2020 г. Те влизат с обратна сила, поради което е предвидено задължение за оповестяване на всяка трансгранична данъчна схема („ТДС“), първата стъпка по която е извършена в периода между 25 юни 2018 г. и 30 юни 2020 г. Крайният срок за това е до 31 август 2020 г.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТДС​

Понятието „данъчна схема“ следва да се разбира в най-широк смисъл. То може да включва договореност, споразумение, уговорка, съгласие, становище, схема, план, трансакция и други подобни, както и поредица от такива. ТДС може да се състои от няколко части/етапи на изпълнение. Тя следва да отговаря на определени характеристики и да притежава трансграничен елемент (участниците в нея да са данъчно задължени лица на две или повече юрисдикции). Характеристиките се разделят в 2 големи групи:
 • схеми, предвиждащи намаляване на данъчната тежест за лице чрез прехвърляне на активи или печалби в други юрисдикции с по-ниски или нулеви ставки на данъчното облагане;
 • схеми, целящи заобикаляне на правилата за автоматичен обмен на информация, тези за разкриване на действителния собственик или включващи използването на едностранни правила за облекчени режими за целите на трансферното ценообразуване.
Не е задължително схемата да бъде противозаконна или съставляваща престъпление. Ако попада в някоя от изброените характеристики, същата ще подлежи на докладване по реда на ДОПК. Следва да се има предвид, че ако приходната администрация не е взела мерки по дадена схема, това не означава, че има потвърждение за нейната законосъобразност.
Данните, които лицата следва да предоставят на приходната администрация, са изрично определени. От обхвата на новото законодателство са изключени ДДС, мита, акцизи, задължителни осигурителни вноски, такси за издаване на удостоверения и на други документи, издавани от държавни и местни органи, вземания с договорен характер, включително възнаграждения по договори за услуги от обществен интерес. Така, основният акцент пада върху трансграничните данъчни схеми, свързани с облагането на лицата с корпоративен данък.

3. ЛИЦА, ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ДОКЛАДВАТ​

Задължени да предоставят информация са основно консултантът, а в някои случаи самите данъчно задължени лица – участници в схемата.
Като консултант се третират всички лица, които изготвят, предлагат на пазара, организират или управляват прилагането на ТДС. Включени са и лицата, които участват частично, като предоставят съдействие, ако може да се предположи, че имат нужните познания и квалификация.
Консултантите предоставят информация, която им е известна, притежават или се намира под техен контрол. Подобно уточнение отсъства по отношение на данъчно задължените лица, доколкото се предполага, че те имат цялата необходима информация за схемата.
Информацията се подава пред Изпълнителния директор на Националната агенция по приходите (НАП), когато лицето има съответната връзка с България.

4. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ​

Консултантът се освобождава от задължение за предоставяне на информация, когато разполага с доказателство, че друг консултант е предоставил същата информация за ТДС или че е предоставил информацията в друга държава членка при наличието на предпоставките за това. Консултантът се освобождава и когато по закон е длъжен да пази тази информация като професионална тайна, освен когато данъчно задълженото лице е изразило съгласие за предоставянето й (напр. адвокати). В този случай, задължението за уведомяване е на данъчно задълженото лице. Консултантът е задължен да напомни за това задължение на съответното лице, както и да предостави информация за самоличността на лицето на НАП.
Данъчно задълженото лице се освобождава от задължение за предоставяне на информация за ТДС, когато е предоставило информацията в друга държава членка при наличието на предпоставките за това или ако друго данъчно задължено лице е предоставило същата информация.

5. СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА​

Информация относно съответната схема следва да бъде предоставена не по-късно от 30 дни от най-ранната дата между датата на изготвяне на схемата, предоставянето или извършване на първата стъпка по прилагането ѝ.
Консултант по данъчна схема с типизирано съдържание предоставя на всеки три месеца актуална информация, станала му известна след предходното подаване на информация.
Контролът за спазването на въведените правила се осъществява от НАП.
 
Уважаеми госпожо/господине,

Добре дошли в услугата с предварително попълнени данни в декларацията за облагане на доходите на физическите лица. Получените към момента данни в Националната агенция за приходите ще бъдат предварително въведени в следните приложения:


 • Приложение 1 Доходи от трудови правоотношения
 • Приложение 10 Ползване на данъчни облекчения
 • За Вас има данни за получени през 2020 г. суми от наложен платеж във връзка с изпращани куриерски пратки. В случай че получените от Вас суми не са освободени от облагане по силата на ЗДДФЛ, те представляват облагаем доход по смисъла на този закон.
  Повече информация относно облагането на доходите от извършване на търговска дейност в Интернет можете да получите на интернет страницата на НАП – на уеб-адрес https://nap.bg/page?id=702
  Ако всички получени от Вас суми от наложен платеж във връзка с изпращани куриерски пратки са необлагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ, не сте задължени да ги декларирате в декларацията и не е необходимо да правите избор за включването им в приложенията. Информация за размера на сумите, броя на изпратените пратки и пощенския оператор, от който са получени данните можете да видите като заредите данни в Приложение №2 или 3 или 5 чрез бутон „Зареди актуални данни, подадени към НАП“ след което можете да се откажете от попълване на приложението чрез бутон „Премахни“.
  Ако всички суми или част от тях представляват облагаем доход, за да бъдат включени в конкретно приложение към годишната данъчна декларация, моля да отбележите съответното обстоятелство от изброените в т. 1, 2 и/или 3. При отбелязване на повече от едно обстоятелство е необходимо внимателно да коригирате автоматично разнесените стойности с действителния размер на получения доход от съответния вид:
  • Получените суми са свързани с извършването на стопанска дейност като ЕТ и/или като физическо лице, което не е регистрирано като ЕТ (Приложение №2)
  • Получените суми са свързани с извършването на стопанска дейност като физическо лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон и се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ (Приложение № 3)
   • доходи от производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство
    авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори
    доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси
  • Получените суми са от продажбата на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети и не са свързани с извършването на стопанска дейност (Приложение № 5)
Важно е да знаете, че носите лична отговорност за вярното и точно попълване на декларацията, включително имате ангажимент да добавите информация за доходи, които сте получили, но те не са предварително попълнени в тази електронна услуга.

Декларирането на неверни данни е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

Желаете ли да заредите данните в декларацията?
 

biaaro

Well-Known Member
Уважаеми госпожо/господине,

Добре дошли в услугата с предварително попълнени данни в декларацията за облагане на доходите на физическите лица. Получените към момента данни в Националната агенция за приходите ще бъдат предварително въведени в следните приложения:


 • Приложение 1 Доходи от трудови правоотношения
 • Приложение 10 Ползване на данъчни облекчения
 • За Вас има данни за получени през 2020 г. суми от наложен платеж във връзка с изпращани куриерски пратки. В случай че получените от Вас суми не са освободени от облагане по силата на ЗДДФЛ, те представляват облагаем доход по смисъла на този закон.
  Повече информация относно облагането на доходите от извършване на търговска дейност в Интернет можете да получите на интернет страницата на НАП – на уеб-адрес https://nap.bg/page?id=702
  Ако всички получени от Вас суми от наложен платеж във връзка с изпращани куриерски пратки са необлагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ, не сте задължени да ги декларирате в декларацията и не е необходимо да правите избор за включването им в приложенията. Информация за размера на сумите, броя на изпратените пратки и пощенския оператор, от който са получени данните можете да видите като заредите данни в Приложение №2 или 3 или 5 чрез бутон „Зареди актуални данни, подадени към НАП“ след което можете да се откажете от попълване на приложението чрез бутон „Премахни“.
  Ако всички суми или част от тях представляват облагаем доход, за да бъдат включени в конкретно приложение към годишната данъчна декларация, моля да отбележите съответното обстоятелство от изброените в т. 1, 2 и/или 3. При отбелязване на повече от едно обстоятелство е необходимо внимателно да коригирате автоматично разнесените стойности с действителния размер на получения доход от съответния вид:
  • Получените суми са свързани с извършването на стопанска дейност като ЕТ и/или като физическо лице, което не е регистрирано като ЕТ (Приложение №2)
  • Получените суми са свързани с извършването на стопанска дейност като физическо лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон и се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ (Приложение № 3)
   • доходи от производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство
    авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори
    доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси
  • Получените суми са от продажбата на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети и не са свързани с извършването на стопанска дейност (Приложение № 5)
Важно е да знаете, че носите лична отговорност за вярното и точно попълване на декларацията, включително имате ангажимент да добавите информация за доходи, които сте получили, но те не са предварително попълнени в тази електронна услуга.

Декларирането на неверни данни е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

Желаете ли да заредите данните в декларацията?

Извършвал ли си продажби или си си продавал свои неща?
 
Свои неща, но тях това не ги интересува.
 
Реално не ми излиза... или не я намирам... не знам къде се гледа...
 
Намерих го. Малко над 6000лв към Еконт и Спиди. Предполагам, че и за 1000лв ще ви излезе...
 
112 броя. Все дребни ползвани техники, които не са ми трябвали...
 

biaaro

Well-Known Member
900 лева данък и мей би ревизия ща ти пуснат

Не е сигурно, може да докаже, че са лични. Сигурното е че ще се занимава с тъпотии....
 
Наистина ли? Някой минал ли е през това реално?
 

timedoc

Active Member
Ако всички описания са: техника, електроника, техника, електроника - ще имаш проверка. Ако са: чорапи, гуми, лаптоп, телефон, може и да с разминеш.
 

s1yf0x

Well-Known Member
112 броя. Все дребни ползвани техники, които не са ми трябвали...
:D и претендираш, че това не е търговска дейност по занятие.... и НАП са хиени, ама вие почвате да се опитвате да ебете дявола у въздуха
 

Горе