Дължи ли се данък при продажба на сайт?

TretiKolovoz

Well-Known Member
Интересува ме дължи ли се някакъв данък при продажба на сайт? Става въпрос не за сайт с цена от сорта на 20 лв., а за хиляди и съответно трябва да стане с договор. Знае ли някой как стоят нещата там?
 

TretiKolovoz

Well-Known Member
От: Дължи ли се данък при продажба на сайт?

По принцип знам, но като си продавам старата кола не е ли същото като да си продам стария сайт? Много въпросителни има и ако някой знае точно как стоят нещата ще съм благодарен да ми каже.
 

adi

Well-Known Member
От: Дължи ли се данък при продажба на сайт?

Ако е по закона за доходите на физ.лица

Раздел VI. Доходи от други източници
чл. 35 , т.
6. всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
и ако не е сред необлагаемите доходи
 
Последно редактирано:

coolice

Owner
Чл. 13. (1) Не са облагаеми:

1. доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:

а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;

б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;

2. доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:

а) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;

б) произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;

в) акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;
Това е от закон за данъците върху доходите на физическите лица.

Не дължиш данък за старата си кола... Въпросът е че тук законът отново не е пределно ясен..

Дали има някакви допълнителни разпоредби, тълкувания... как се третират сайтовете и дали се третират като движимо имущество нямам представа...
 

happyslacker

New Member
От: Дължи ли се данък при продажба на сайт?

Някъде в закона имаше изключение - дължат се данъци върху доходите от продажба на движимо имущество, ако това се прави с търговска цел. Примерно ако си продадеш колата не дължиш данък, обаче ако го правиш по занятие (купуваш коли и ги продаваш с цел да се издържаш от това) дължиш данъци.

Точните текстове не ги помня, но така ги разбрах когато ги четох.

Ако не се дължаха данъци при продажба на движимо имущество (по занятие, с цел човекът да се прехранва с това) продавачите на пазара нямаше да ги глобяват за липса на касов апарат и за неплащане на данъци.
 

TretiKolovoz

Well-Known Member
От: Дължи ли се данък при продажба на сайт?

На мен не ми е професия да продавам сайтове. Този ще ми е първия продаден. Според тези текстове не дължа данък защото един интернет сайт не спада към недвижимото имущество независимо как се тълкува законът. Почти ми се изясниха нещата :) .
 

account-bg

Active Member
От: Дължи ли се данък при продажба на сайт?

Дължи се данък на 100%.

За да се разбере за какво точно се дължи данък трябва да е ясно какво се продава. Сайт е много общо понятие, но продажбата на сайт най-общо попада в графата доходи от прехвърляне на права. Сайтът не е нито движимо, нито недвижимо имущество защото не отговаря на критериите за такова. Сайтът е съвкупност от права и доходът от продажбата му е доход от прехвърляне на права. И понеже доходите от прехвърляне на права не са изброени измежду необлагаемите доходи в чл. 13 от ЗДДФЛ следва, че са облагаеми.
 

TretiKolovoz

Well-Known Member
От: Дължи ли се данък при продажба на сайт?

Това значи, че при всяка продажба ще се дължи нов данък и ако сайтът бъде продаден пет пъти, а данъкът е 20% държавата ще получи толкова пари колкото струва самия сайт. Няма логика, но то кое ли има логика в тая държава. После що имало сива икономика... Кофти работа.
 

go6o78

Member
От: Дължи ли се данък при продажба на сайт?

Да, не си продал нищо, не си имал нищо никога. :)
без бой не казвам, като ме бият забравям. :)

Иначе с тия неясни закони, може да се наредиш сам..
 

account-bg

Active Member
От: Дължи ли се данък при продажба на сайт?

Това значи, че при всяка продажба ще се дължи нов данък и ако сайтът бъде продаден пет пъти, а данъкът е 20% държавата ще получи толкова пари колкото струва самия сайт. Няма логика, но то кое ли има логика в тая държава. После що имало сива икономика... Кофти работа.
Не че съм голям фен на данъците, но то с всичко което се продава е така. Да не си мислиш, че саламите в магазина си ги купуваш от първа ръка.
 

mantaman

Well-Known Member
От: Дължи ли се данък при продажба на сайт?

Не е така не се получава натрупване защото данък се плаща само върху печалбата. Тоест ако ти го продадеш за 10 000 лв но имаш документи за хостинги и реклама на твое име макар и като Физическо лице за 1000 лв ще платиш данък само върху 9000лв, а този който го купи ако после го продаде за 18 000лв ще плати данъци само за 8 000 лв освен ако и той не докаже някъкви разходи, че е направил междувременно.
Въпроса е ти какъв документ ще му дадеш на този човек за да му послужи за разход - защото, ако напишете един хвърчащ договор вероятно данъчните няма да му го признаят като разход, ако отидеш при нотариус като как се продава кола ще ти искат да докажеш че имаш права за да го продадеш този сайт, другият вариянт е да ти направи един граждански договор за изработване на сайт и тогава сигура ще трябва да се платят данъци и четвъртият начин е да помолиш някой познат с Е(ООД) да му пусне фактура и ти да си му дадеш дължимите 10% за данъка

ПП
Има и още един вариянт ако купувача се навие да му направиш 10% отстъпка от крайната договорена цена и не му пускаш никъкъв документ
 

happyslacker

New Member
От: Дължи ли се данък при продажба на сайт?

Раздел V.
Доходи от прехвърляне на права или имущество
Облагаем доход


Чл. 33. (1) Облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи.

(2) Облагаемият доход е положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване при продажба или замяна на:

1. пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства;

2. произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

(3) Облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка.

(4) Реализираната печалба/загуба по ал. 3 за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Когато финансови активи от един вид, издадени от едно лице, са с различни цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на придобиване на всеки един от тях е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата финансови активи от същия вид и издател.

(5) Продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари.

(6) Цената на придобиване по ал. 1, 2 и 4 е:

1. документално доказаната цена на придобиване на имуществото;

2. документално доказаната цена на придобиване на имуществото, увеличена с документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице - в случаите на замяна с доплащане;

3. (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) нула - когато няма документално доказана цена на придобиване, включително за имущество, придобито по дарение, или за акции и дялове, получени при разпределение на печалба или друг източник на собствен капитал; Цената на придобиване по ал. 1 е нула и при последваща продажба или замяна на поземления имот по т. 8, включително на ограничени вещни права върху него;

4. документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице - в случаите на замяна с доплащане, когато няма документално доказана цена на придобиване на имуществото;

5. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) частта от непаричната вноска, вписана в учредителния договор, в дружествения договор или в устава на търговско дружество, съответстваща на продадените или на заменените акции и дялове - в случаите на направени непарични вноски в търговско дружество, когато вноската има за предмет имущество, доходите от продажбата или замяната на което са необлагаеми по смисъла на чл. 13, ал. 1 към датата на вписване на вноската в търговския регистър;

6. пазарната цена по чл. 10, ал. 4 на имуществото, придобито при замяна - в случаите на продажба/замяна на имущество, придобито при замяна;

7. документално доказаната цена на придобиване на имуществото, актуализирана до 1997 г. включително с общия индекс на потребителските цени, обявен от Националния статистически институт - в случаите на продажба или замяна на имущество, придобито преди 1 януари 1998 г.;

8. (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) документално доказаната цена на придобиване на поземления имот, съответстваща на частта, за която е учредено право на строеж - в случаите на учредяване право на строеж;

9. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) документално доказаната цена на придобиване на имуществото - предмет на непарична вноска в търговско дружество - в случаите на продажба или замяна на акции и дялове, получени за направени непарични вноски в търговско дружество, с изключение на случаите по т. 5.

(7) Когато продажната цена по ал. 1 се плаща на части в различни данъчни години, за всяка от тези данъчни години облагаемият доход се определя по следната формула:

виж фигура

където:

ОДДГ е облагаемият доход за данъчната година;

ПЦ е продажната цена;

ЦП е цената на придобиване;

ЧПП е частично полученото плащане през данъчната година.

(8) Когато продажната цена по ал. 2 се плаща на части в различни данъчни години, за всяка от тези данъчни години облагаемият доход се определя по следната формула:

виж фигура

където:

ОДДГ е облагаемият доход за данъчната година;

ПЦ е продажната цена;

ЦП е цената на придобиване;

ЧПП е частично полученото плащане през данъчната година.

(9) Доходът, получен във връзка с предоставяне на имущество по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху имуществото, подлежи на облагане независимо от обстоятелствата по чл. 13. Облагаемият доход се определя по следната формула:

виж фигура

където:

ОДДГ е облагаемият доход за данъчната година;

ДЦ е определената по договора цена на имуществото;

ЦП е цената на придобиване;

ПВ са получените вноски през данъчната година без съдържащите се в тях лихви.

(10) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При прекратяване на договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне правото на собственост преди изтичане срока на договора и без да се прехвърли правото на собственост върху движимото или недвижимото имущество - предмет на договора, неподлежащите на връщане лизингови вноски се смятат за доход от ползване на имущество, придобит към момента на прекратяването. Облагаемият доход, определен по реда на чл. 31, се намалява с определения по формулата на ал. 9 облагаем доход, като в този случай "ПВ" е сумата на неподлежащите на връщане вноски по договора за лизинг, получени през предходни данъчни години.

(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Облагаемият доход при прехвърляне на предприятието на едноличния търговец със заличаване на едноличния търговец е положителната разлика между определената с договора продажна цена и собствения капитал на предприятието.
Ако купиш и продадеш недвижимо имущество или валута плащаш данък върху разликата.

Обаче сайтовете не попадат под текстовете, които цитирах, което значи, че всеки, който продаде сайт дължи 10% данък върху дохода. Ако се продаде няколко пъти държавата ще спечели приблизително колкото е струвал сайта първоначално.
 

mantaman

Well-Known Member
От: Дължи ли се данък при продажба на сайт?

Абсолютно не съм съгласен това че не е изрично написано за сайтове не значи че не е така. Това са основни положения в счетоводството и няма как на дадено нещо да му се начислява сто пъти данък освен ако не си си загубил документите за покупката или за извършените разходи и дори да приемеме че като на физическо лице не му признаят направените разходи и му сложат данъка върху цялата сума то след като го закупи фирма това е изключено.
 

adi

Well-Known Member
От: Дължи ли се данък при продажба на сайт?

не за сайтовете , ами за чл. 33 за недвижимите имоти ...

интресно ми стана че облагаемия доход се определя " като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи."

струва ми се несправедливо в случай , че има голяма между датата на придобиване и продажба защото стойността на парите във времето изобщо не е една и съща ... че и само 10 на сто разходи дават ...
 
Последно редактирано:

Firefly

Well-Known Member
От: Дължи ли се данък при продажба на сайт?

Данъци дрън дрън. Наливайте още пари в на онея джобовете... Още малко ще ни карат да плащаме и за дето дишаме.
С какво ще докажат, че има продажба? Няма договори, няма нищо. Може да съм го подарил пък...
 

CHILIEV

Member
От: Дължи ли се данък при продажба на сайт?

Здравейте. Случайно търсейки подобна тема попаднах на тази. Тук има ли някаква яснота вече.
При положение, че има договор за покупко-продажба как стоят нещата ?
 

Горе