Защо няма да гласувам за ДСБ

happyslacker

New Member
Това е моят отговор на " Ще гласувам за ДСБ №27 - единствената партия с ясна прогама за изход от кризата!"

Защо критикувате това, което е направено, а не критикувате това, което предлагат да направят?

Цитатите по-долу са от предлаганата икономическа политика.

1. Облекчаване на данъчната тежест върху хората с ниски доходи и извеждането им от състоянието на „работещи бедни“ чрез определяне на необлагаем минимален доход, равен на минималната работна заплата;

Данъкът, с който се облага минималната работна заплата са около 30 лева. Това е малка част от данъчната тежест. Основната данъчна тежест върху малките заплати са осигуровките. Това по никакъв начин няма да направи "работещите бедни" по-богати. Само може да стимулира назначаването на фиктивни договори на минимална работна заплата (въпреки, че това е доста спорно - хората укриват доходи не заради данъка, а заради осигуровките). Това изключение само ще усложни данъчното облагане.

3. Разходите за учебни такси, погасяването на банкови кредити за образователни цели и др. да се приспадат от облагаемите доходи на завършилия успешно студент през първите 10 години, в които той е ангажиран на работа след дипломирането си;

Така се стимулира кредитирането - така по заобиколен път въвеждат държавна помощ за банките.

4. Включване на всички доходи, включително от дивиденти и дялови участия, в годишната данъчна декларация;

Ако някой притежава дял или акции от българска фирма - данъкът върху дивидента задължително се удържа от фирмата. Затова законодателите решиха, че няма нужда физическите лица да си губят времето да декларират притежаването на български фирми в данъчната си декларация и да декларират получените дивиденти - защото юридическите лица вече са декларирали изплатените дивиденти и са внесли данъка върху дивидента. Освен това имената на собствениците присъства в Търговския регистър, в Централния депозитар или базата от данни на инвестиционните посредници (ако лицето си е купило акции чрез инвестиционен посредник).

В момента всички физически лица, които притежават акции или дялове на чуждестранни фирми са длъжни да декларират притежаваните акции и дялове, както и дивидентите.

Тоест от ДСБ предлагат и физическите лица, които са собствениците на български фирми да се занимават с попълване на данъчни декларации - едно и също нещо да се декларира двойно - и от юридическите лица, и от физическите лица. Което е безсмислено - само се създава излишна работа за счетоводителите и за служителите на НАП.

6. Нулева данъчна ставка за корпоративния данък върху дела на реинвестираната в България печалба;

А защо не нулева ставка за всички фирми? Данъкът върху печалбата на юридическите лица само усложнява счетоводството и създава работа на специалистите по данъчно планиране.

Въвеждането на нулева данъчна ставка за корпоративния данък само за реинвестираната печалба в България, ще създаде само повече работа на счетоводителите и на служителите на НАП - да проверяват дали тези сложни правила се спазват.

Трябва ли да обяснявам до какво води усложняването на данъчното законодателство?

7. Въвеждане на изрично изискване в ЗКПО, съгласно което при износа на стоки на цени по-ниски от цените на продажбите на българския пазар, разликата да се третира като облагаема печалба;

Протекционизъм! Противоречи на законите на ЕС. И е изключително грубо антипазарно безумие.

8. Разработване на нова глава в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), която подробно да урежда създаването, поддържането, съхранението и достъпа до данъчния архив на декларациите на физическите лица, едноличните търговци и самонаетите лица. Съхранението на техните данъчни декларации да стане за период от минимум 50 години;

Половин век?

9. Разширяване на законовата уредба на персоналните данъчни ревизии с въвеждането на принципа на верижните проверки при изясняване произхода на средствата, с които разходите на ревизираното лице надвишават приходите му.

Това трудно може да се коментира. Не се указва тази верига дали може да бъде безкрайно дълга. И какво става когато доходите са от чужбина - ще има презумпция за виновност, ако не могат да изискат информация от чуждестранния платец на дохода?

1. Приемане на Кодекс на държавните изисквания за определени стопански дейности (КДИОСД), който съдържа изчерпателно всички изисквания, технически параметри и условия за упражняване на широк обхват от стопански дейности и преди всичко тези, които са характерни за малкия и среден бизнес;
2. Изпълнението на изисквания на КДИОСД за съответната дейност да бъде предпоставка за започване на работа без предварително разрешение, а само с уведомление до посочената в Кодекса институция;
3. Замяна на досегашната система на предварителни разрешения и проверки за започване на малък семеен бизнес със система на последващ контрол на основата на КДИОСД;
4. Изчерпателност и окончателност на изискванията в КДИОСД. Изисквания и предписания на контролни органи, които не съответстват на заложените в Кодекса, да не могат да пораждат правни последици;
5. Минимум двугодишен период за изпълнение при промяна на изискванията и условията в КДИОСД. Когато важни обществени интереси налагат това да стане в по-кратки срокове, разходите да се поемат от държавата;
6. За стартирането на собствен бизнес да се плаща еднократно и окончателно една-единствена такса. Приходите от тези такси да се разпределят по ред, определен от министъра на финансите;
7. Лицата, извършващи последващия контрол, ще подлежат на санкции за фиктивни проверки или неверни данни в контролните фишове.

На пръв поглед изглежда добре, обаче това е половинчато решение на проблема. Истинското решение би било да няма нито разрешителни режими, нито "държавни изисквания за определени стопански дейности" - освен в изключително редки случаи.

И защо трябва изобщо да се плаща такса за стартиране на собствен бизнес? Не може ли просто да се започва - без регистрация, без разрешително, без "такса за започване"? Ако има печалба - има данъци и осигуровки. Ако няма печалба - няма нито данъци, нито осигуровки. Толкова ли е сложно? Подчертавам осигуровките, защото те са главната причина хората да работят без регистрация на фирма и без да декларират доходите си. Но дори и те плащат купища данъци - защото като отидат в магазина им взимат 16,66% от доходите чрез данъка върху потреблението (ДДС). За да се спасят от ДДС трябва да разменят стоки в натура или да купуват от други нелегални търговци (което много рядко е възможно - особено в градовете - само супермаркетите продават на конкурентни цени - заради ефекта от мащаба).

5. Ограничаване на нелоялната конкуренция чрез специални мерки за недопускане влизането в страната на незаконни имитации на известни търговски марки, както и на стоки, несъответстващи на европейските и на българските стандарти;

Значи само Apple да може да продава телефони и таблети с формата на заоблен правоъгълник?

Въвеждане на задължение да се спазва БДС (в момента спазването на БДС е доброволно - който иска си купува мляко по БДС, който не му харесва вкуса на млякото по БДС - си купува нестандартно - примерно Активия)?

В тази тема обясних защо съм против стандартите, които се налагат от държавата. Считам, че стандартите трябва да бъдат само доброволни. Обратното е недемократично (тоест е абсурдно демократична партия да иска задължителни стандарти).

7. Засилване на мерките срещу контрабандния внос на земеделска продукция от съседни страни;

Аз пък съм против митническите ограничения - трябва да няма мита - стоките трябва да минават през външните граници на ЕС точно така както минават и през вътрешните - без облагане с мита.

10. Нова законодателна уредба за определянето на минималните осигурителни прагове, вменяваща ключова роля на браншовите организации.

4. Въвеждане на осигурителни прагове и минимални осигурителни доходи в зависимост от занятието и мястото на извършване на дейността.

Минимални осигурителни прагове не трябва да има. Осигуровките трябва да са доброволни, а не задължителни.

Не съм съгласен, че който има нула доходи трябва да плаща осигуровки.

Да има сложни правила при определяне на минималните осигурителни прагове е още по-лошо от това да има еднакви осигурителни прагове за всички.

3. Предимства за малките и местни фирми при кандидатстване по обществени поръчки.

Твърдо съм против създаването на изкуствени пречки пред по-големите (и вероятно по-ефективни - заради ефекта от мащаба) фирми. Големите фирми не са нещо, от което трябва да се избавим. В много случаи има предимства фирмите в дадена пазарна ниша да са големи.

1. Инвестиции в ключови инфраструктурни проекти, осигуряващи работни места и развитие на промишлеността и търговията – пристанища, транспортни коридори, безмитни и промишлени зони;

Защо липсата на мита да се ограничава само до определени зони? Защо не се премахнат митата навсякъде (в целия ЕС)?

Действително съществуването на такива зони е предимство (пред варианта да няма изобщо такива зони). Но това е половинчато решение на проблема. За съжаление цялостното решаване (ликвидация на ЕС и премахване на митата между всички държави) не е възможно на сегашния етап (хората са много необразовани икономически и не проумяват предимството от това).

1. Въвеждане на нулева ставка на ДДС за държавните, общинските и частните лечебни заведения;

3. Премахване на ДДС за лекарствата, финансирани от НЗОК и други здравни фондове, които акумулират средства от здравни вноски;

А защо не премахнете ДДС в цялата държава за всички? А защо не в цялата Европейска империя на злото (ако не може да се ликвидира - поне да се опрости данъчното облагане)?

Създаването на изключения води до злоупотреби и създаване на нежелани работни места "паразити" (вместо да се занимават с нещо полезно, много хора ще се занимават със счетоводство и данъчно планиране).

2. Премахване на корпоративното данъчно облагане върху държавните, общинските и частните лечебни заведения – така, както беше направено през 2000 г.;

Пак същия въпрос - защо не премахнете корпоративния данък за всички? Защо само лечебните заведения да не плащат корпоративен данък? Вижте пак аргумента срещу изключенията в данъчното законодателство.

Стигнах до "образование" и спрях да чета. По-надолу вероятно има и други глупости.

Също така не бих гласувал за: АТАКА, БСП, РЗС, България на Гражданите (и много други).

Защо няма да гласувам за БСП.

Най-малко глупости като че ли предлага ГЕРБ (тоест те са "най-малкото зло").

Продължението на аргументите ми срещу програмата на ДСБ.
 
Последно редактирано:

biaaro

Well-Known Member
От: Защо няма да гласувам за ДСБ

На това му се казва обосновано мнение:shock: Браво, Хепи!
 

max

Active Member
От: Защо няма да гласувам за ДСБ

А за кой ще гласуваш не можах да разбера. ГЕРБ ?
 

blackout8

Well-Known Member
От: Защо няма да гласувам за ДСБ

Хепи +1, но ако трябва направим десекция трябва и другите партии на минат под същото и накрая ще видим, че за нас няма се намери про пазарна партия. Принципно съм чел и другите, и да ти кажа поне ДСБ-то не са се оляли така както други - те направо предлагат държавата ти сменя гащите!
 

blackout8

Well-Known Member
От: Защо няма да гласувам за ДСБ

Определено ни трябва политическа секция. :) Сори за офтопика.

Абе за нас s Хепи, кич не ни трябва просто ние не ги искаме :D вярваме пазара че ще е решението, но поради тежкото наследство от комунизма май ще се съглася с теб.
Айде да иде този 12, че направо ми се отщя :D
 

Blinky

Owner
От: Защо няма да гласувам за ДСБ

Абе за нас s Хепи, кич не ни трябва просто ние не ги искаме :D вярваме пазара че ще е решението, но поради тежкото наследство от комунизма май ще се съглася с теб.
Айде да иде този 12, че направо ми се отщя :D
Абе и аз не ги искам, но като отворя на всеки 3-4 години, това залива офтопика. :) И на мен ми писна. И най-вече хората с малоумен поглед, развяващи балони и знаменца по софийските улици. И както гледам нито една партия не финансира фанатизма на хората. Кво ще се окаже, че тия манговци дето си продават гласа, по-умни. :)

Ще минат и тези избори. Преживявали сме много вече. :) Хахаха.
 

happyslacker

New Member
От: Защо няма да гласувам за ДСБ

Продължение:

2. Насърчаването на дисциплината и самодисциплината на българските ученици. Това предполага функциониране на разгърната мрежа за морални и други престижни награди за положителни социални прояви – взаимопомощ, грижа за изпадналия в беда, обществена активност, спортни успехи и пр.;

Доказано е, че наградите от типа "ако-то" действат демотивиращо (прочетете книгата на Даниел Пинк "Мотивацията" - нямам намерение да я преразказвам).

Максимално задоволяване на хранителната промишленост с пресни, качествени местни суровини за производство на широк кръг традиционни храни;

И как ще стане това? Нали малко по-надолу пишат за "Гарантиране на свободната конкуренция в земеделския сектор"?

2. Системата на субсидиране чрез „директни плащания и пазарни мерки” реално да изпълнява своето предназначение да подпомага доходите на голям брой селскостопански производители и стандарта им на живот, а не свръх доходи на избрани физически лица;

Тоест това е заобиколния вариант да се каже, че ще има ограничения на субсидиите за големите земеделски фирми. Което не е правилно - не трябва да се дава изкуствено предимство на малките. Има полза от това една фирма да е голяма - нарича се икономия от мащаба (ефект от мащаба).

3. Създаване и развитие на устойчиви и конкурентни аграрни структури чрез изграждане на фермерски тип земеделие. Приоритетно кредитиране и максимално усвояване на субсидиите от фамилните, малките и средноголемите земеделски стопанства за формиране на средна класа в земеделието и устойчиво развитие на човешките ресурси в селските райони;

Тук си го признават най-нагло - ще създават изкуствени пречки пред големите стопанства.

Комасация на земеделската земя чрез:

1. Доброволна и базирана на ясни икономически правила с цел ускоряване на капитализацията на поземлената собственост и уедряване на земеделските имоти;
2. Недопускане раздробяването на вече уедрени парцели на собствениците, годни за селскостопанска дейност;
3. Стимулиране на комасацията от реални регистрирани местни земеделски производители и отнемане на привилегиите на акционерни дружества със специална инвестиционна цел, които нямат за цел земеделско производство, а отдаване под аренда и източване на средства към други отрасли или държави.

Кога АДСИЦ-ите са имали привилегии (освен липсата на корпоративен данък)? Защо ще се създават изкуствени пречки пред АДСИЦ-ите? Нали много от тях се притежават от пенсионноосигурителни дружества? Защо ще се създават сложни правила за това кой да има предимство, а кой - не? Да обяснявам ли до какво водят сложните правила?

1. Осигуряване на нормативни правила за разпореждане, наследяване и други форми на трансфер на земята към ефективни ползватели и производители, осигуряващи ускорени инвестиции за повишаването на почвеното плодородие;
2. Недопускане на национално законодателство, поставящо местните производители в неравностойно конкурентно положение.

Защо държавата ще решава кои ползватели са ефективни и кои не? Нали затова имаме пазарна икономика - защото при пазарната икономика, пазарът много добре се справя с подобни решения.

А недопускане на европейско законодателство, което го прави?

1. Финансово подпомагане и нисколихвено кредитиране с гратисен период за стратегически важни подотрасли на земеделския сектор (животноводство, рибовъдство, зеленчукопризовдство и овощарство);
2. Кредитиране на въвеждането на високи технологии в земеделието и добри фермерски практики.

Пак искат банките да получават държавна помощ (по сложен и непряк начин - да не мирише много силно на държавна помощ).

1. Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство чрез производство на висококачествени екологични продукти и използване на съвременни енергоспестяващи и екологични технологии за производство на качествена земеделска продукция;
2. Насърчаване на износа на биологични храни.

Да не стане като с енергоспестяващите крушки, които се оказаха, че всъщност са по-енергоемки (заради енергията, която се влага при производството и транспорта)?

Как ще се насърчава? Нали сме уж пазарна икономика (де факто - планово пазарна с много регулация, квоти и субсидии)? В условията на пазарна икономика, пазарът е този, който решава какво ще се внася и изнася.

1. Намаляване на вноса на суровини (сухо или кондензирано мляко, замразено месо и други) и увеличаване на дела на суровини местно производство за предприятията за производство на храни;
2. Институционална подкрепа на местните производители на суровини за производство на достатъчни количества, добро качество и конкурентни цени;
3. Повишаване доверието на потребителите към качеството на храните чрез сертификация, маркетинг и реклама при съответствие със стандартите на ЕС;
4. Преструктуриране на специализирания орган за контрол на храните и оптимизиране на оперативната и извеждане на лабораторната дейност в независима структура, реално функциониране на принципа за контрол „от полето до масата”;
5. Недопускане на случаи на измама на потребителя чрез фалшифициране на продукта или неизпълнение на технологичните документации за неговото производство;
6. Разширяване на директните доставки на храни от производителите до потребителя.

Пак протекционизъм. Пак анти-пазарна пропаганда.

1. Развитие на аграрното средно и висше образование и наука, съобразно приоритетите в аграрния сектор за повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие чрез ускорено внедряване на научните продукти във фермерската практика и опазване на околната среда;
2. Заплащане на заетите в селскостопанската наука и образование, съобразно стандартите на ЕС.

Пазарът определя кой колко заплата да получава. Как точно партията смята да вдигне заплатите? Ще въведат минимална заплата в сектора на селското стопанство ли? От ИПИ се скъсаха да обясняват защо административното вдигане на минималната работна заплата е вредно, обаче глупаците отказват да проумеят и пак си мечтаят как ще направят хората богати само като въведат закон, който да забранява да им се дават малки заплати...

ЦЕЛИ:
България да се превърне в правова държава, където законът господства и гражданите са равни пред него, като се защитават основните човешки и граждански свободи;

Това вече го имаме (според Конституцията).

Справедливо и публично решаване на делата в разумни срокове от независим и безпристрастен съд, при спазване на закона;

Нали и сега и ма закони, които уж гарантират същото?

Изтегляне на МВР от икономиката и бизнеса;

Кога МВР е било в "икономиката и бизнеса"?

Създаване на по-сигурна среда - във всяко кметство – полицай.

Това чак не знам как да го коментирам.

1. Преминаване на следствието и прокуратурата към изпълнителната власт;

Нали имаше разделение на властите?

Някой да ме поправи, ако греша, обаче нали в момента е така:

Законодателна власт - Народно събрание
Съдебна власт - съд, прокуратура.
Изпълнителна власт - президента, МВР.

2. Въвеждане на процедура на парламентарен и граждански контрол върху дейността на Главния прокурор;

Момент, нали искаха прокуратурата да мине към изпълнителната власт? Сега искат да се контролира и от законодателната власт и от "гражданите" (кои точно граждани?).

Нали идеята на разделението на властите е да се предотврати съсредоточаването на твърде много власт на едно място?

10. Облекчаване на процедурите по придобиване на българско гражданство от лица с български етнически произход или самосъзнание.

Защо само от лица с български етнически произход или самосъзнание? А самосъзнанието как ще се доказва?

Населението на страната намалява и застарява, което не е добре. Друг е въпроса дали само процедурите по придобиване на българско гражданство са достатъчни за да се увеличи населението на страната (и да увеличи дела на работоспособните хора спрямо пенсионерите). Премахването на пречките за работа (правене на бизнес) в България би увеличило работоспособното население. Обаче като гледам какви безумия предлагат партиите - едва ли ще се случи.
 
  • Like
Реакции: Rock

coolice

Owner
Добре хепи намери повече про пазарна партия с възможност да влезе в парламента и да окаже някакво влияние и наистина сравни с други партии както написа блеки
 

happyslacker

New Member
От: Защо няма да гласувам за ДСБ

А за кой ще гласуваш не можах да разбера. ГЕРБ ?

Хепи +1, но ако трябва направим десекция трябва и другите партии на минат под същото и накрая ще видим, че за нас няма се намери про пазарна партия.

Съгласен съм, че няма нито една про-пазарно ориентирана партия. Даже и Либералния алианс на Марешки не е про-пазарен (въпреки името си) - има някои либерални идеи, обаче има и няколко антипазарни глупости.

Не бих гласувал за: АТАКА, БСП, ДСБ, РЗС, България на Гражданите, Зелените, Либерален алианс и много други.

Май-малко глупости предлагат ГЕРБ - те са "най-малкото зло". Може би за тях ще гласувам.

ДПС удобно избягват да пишат за данъчната система - вероятно ще се съгласят по този въпрос с този, който спечели изборите (тоест оставят си възможност да се коалират с който решат след като видят резултатите от изборите).

Сайтът на ГЕРБ в момента не се зарежда и не мога да изтегля програмата им. Обаче имам една хартиена брошура, където липсват груби антипазарни глупости (като при горепосочените партии).

Ето тук намерих копие от тяхна брошура (леко се различава от това, което имам, но това може би не се дължи на фалшификация).

Разбира се, дразни ме това, че обещават субсидии, европейско финансиране и т.н., обаче няма как - нито една партия не предлага ликвидация на ЕС и прекратяване на субсидирането. В този смисъл казвам, че избирам "най-малкто зло" - пак избирам антипазарна партия, но поне тази партия е умерено антипазарна. Докато други партии са много по-антипазарно ориентирани.

Не ми харесва това, че ще намалят наполовина всички административни срокове и регулаторни режими (вместо да ги премахнат). Обаче и това е нещо - по-добре да премахнат половината пречки пред бизнеса, отколкото да създават нови.

Този файл някой може ли да го свали и да го сподели? При мен сайтът на ГЕРБ е недостъпен.

Код:
http://www.gerb.bg/uf//akcenti_programa_GERB.pdf

Успях да я изтегля:
Код:
https://mega.co.nz/#!z9hRiZwI!O-KS6jZIC7GSgHUaCWawIjUs0AMWbJT9pJ7OinLqES4

Който не може да я изтегли от сайта на ГЕРБ - да ползва връзката по-горе.
 
Последно редактирано:

coolice

Owner
Re: От: Защо няма да гласувам за ДСБ

Заформя се интересна тема, + за труда и качествените отговори !

не си мислете че Хепито налива вода във вашите мелници за него ДСБ не е достатъчно пазарно ориентирана и прекалено социална партия :)

тоест въпреки че е най дясна от всички съществуващи в България партии пак е прекалено лява другите са хептем леви понеже предлагат моного повече леви мерки от ДСБ :)
 

coolice

Owner
Re: От: Защо няма да гласувам за ДСБ

Съгласен съм, че няма нито една про-пазарно ориентирана партия. Даже и Либералния алианс на Марешки не е про-пазарен (въпреки името си) - има някои либерални идеи, обаче има и няколко антипазарни глупости.

Не бих гласувал за: АТАКА, БСП, ДСБ, РЗС, България на Гражданите, Зелените, Либерален алианс и много други.

Май-малко глупости предлагат ГЕРБ - те са "най-малкото зло". Може би за тях ще гласувам.

Сайтът на ГЕРБ в момента не се зарежда и не мога да изтегля програмата им. Обаче имам една хартиена брошура, където липсват груби антипазарни глупости (като при горепосочените партии).

Ето тук намерих копие от тяхна брошура (леко се различава от това, което имам, но това може би не се дължи на фалшификация).

Разбира се, дразни ме това, че обещават субсидии, европейско финансиране и т.н., обаче няма как - нито една партия не предлага ликвидация на ЕС и прекратяване на субсидирането. В този смисъл казвам, че избирам "най-малкто зло" - пак избирам антипазарна партия, но поне тази партия е умерено антипазарна. Докато други партии са много по-антипазарно ориентирани.

Не ми харесва това, че ще намалят наполовина всички административни срокове и регулаторни режими (вместо да ги премахнат). Обаче и това е нещо - по-добре да премахнат половината пречки пред бизнеса, отколкото да създават нови.

Този файл някой може ли да го свали и да го сподели? При мен сайтът на ГЕРБ е недостъпен.

Код:
http://www.gerb.bg/uf//akcenti_programa_GERB.pdf

И какво излиза това да нямаш програма понеже незнаеш какво да правиш е по добре от да имаш :) ГЕРБ не са наясно защо хората излязоха по улиците... ок за про пазарна дръжава ... ама около теб като всички за озверяли от глад грам не е добре ... верно че барон ротшилд е казал че пари се правят най добре когато по улиците има кръв ама нужно ли е да стигаме дотам да видим дали това е вярно

ГЕРБ са популистка партия която прави само неща който изглежда добре за пред общественото мнение...

Аз например съм възмутен първо от подлсушванията, второ от кадровта им политика и трето ако прокуратурата наистина има желание се разрови около Фидосова много ще смърди на корупция и уредени сделки... и не само при нея...

Те даже са приели повече антипазарни закони защото гласуваха както партията нареди
 

happyslacker

New Member
От: Re: От: Защо няма да гласувам за ДСБ

И какво излиза това да нямаш програма понеже незнаеш какво да правиш е по добре от да имаш :)

Чел съм брошурата им (кратката версия на предизборната им програма). Пълната версия сега ще я чета (по-горе дадох връзка).

ГЕРБ са популистка партия която прави само неща който изглежда добре за пред общественото мнение...

Най-малко популистка е. Ако беше популистка щеше да предлага антипазарните глупости, които предлагат и другите партии.

ГЕРБ - най-малкото зло.
 
Последно редактирано:

sunstorm

Active Member
От: Защо няма да гласувам за ДСБ

You must spread some Reputation around before giving it to happyslacker again.
Интересни аргументи. Поздрави за труда, който си положил при оформянето на тази тема.
 

coolice

Owner
Re: От: Re: От: Защо няма да гласувам за ДСБ

Чел съм брошурата им (кратката версия на предизборната им програма). Пълната версия сега ще я чета (по-горе дадох връзка).Най-малко популистка е. Ако беше популистка щеше да предлага антипазарните глупости, които предлагат и другите партии.

Затова малкия бизнес е цъфнал и вързал след като ГЕРБ е най малко популистка :) Иди до близкото квартално магазинче и ги питай как са при управлението на най не популистката :) да видим дали няма да те изгонят

освен това са известни че не си изпълниха програмата :) в началото на 2009 я преписаха от синята коалиция... докато спазваха нещата имаха някаква подкрепа от колаицията но като овалдяха няколко отцепили се депутати взеха да правят каквото си искат ...

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011...akvo_obeshta_i_kakvo_izpulni_gerb_do_sredata/

ще потърся и версия за докрая... все пак програмите трябва да са реалистинчи и за всяка мярка трябва от някъде да се вземат средства

И още нещо да попитам скандалите за корупция и подслушването не те ли притесняват
 

krisopk

Active Member
От: Защо няма да гласувам за ДСБ

Хубаво гледаме програмите и т.н. Това е правилния начин да изберем за коя ПП да гласуваме след 2 дни.
Аз обаче не мога да разбера едно - до колко се спазват тези програми?
 

BRAIN_PAIN

Well-Known Member
От: Защо няма да гласувам за ДСБ

happyslacker това да имаш добра програма е едно нещо, а съвсем друго да я изпълниш. Не мога да разбера как след всичко, което стана можеш да подкрепяш такава партия.

И миналата им програма беше добра, но колко от нея изпълниха?

Ти сериозно ли вярваш, че ще изпълнят тази програма?

Защо подкрепяш хора, които действат доказано с корупционни методи и крадат съзнателно. Хора, заради които държавата губи милиарди всяка година?

Хора, които 4 години само мачкат нормалните граждани и съсипаха дребния бизнес?

Ти сериозно ли се доверяваш на тези хора?

Аз съм шокиран от избора ти. :shock:
 

max

Active Member
От: Защо няма да гласувам за ДСБ

Тоя път ще ме извинявате но това си е направо черен PR.


Няма да гласуваш за ДСБ понеже не е достатъчно пазарно ориентирана, но ще гласуваш за ГЕРБ, която национализира пенсионните фондове, източи парите от НЗОК и опоска фискалния бюджет без никакъв положителен резултат.


Частните пенсионни фондове, които екипа на Костов създаде.

Финансовия резерв, който екипа на Костов създаде.

Финансовата стабилност, която законите на Костов наложи.

Пазарната икономика, която правителството на Костов остави.Но НЕЕЕЕЕ ! Тиквата и Цвъ Цвъ са по-добри икономисти от Костов и компания за теб. Намери им и предната програма. Виж как я преизпълниха. Виж им антикризисните мерки.Е браво. Заслужил си си парите, ако го пробуташ това на някой "десен".


Гласувай си за ГЕРБ. Дано утре те управляват титаните на мисълта Бойко и Волен. Да видиш как икономиката ще цъфне и ще върже и как ще настане един двуцифрен икономически растеж...
 

Горе