Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП

n00p

New Member
След многобройните теми мисля че е крайно време да се внесе яснота как и какво точно трябва да правим с приходите от AdSense.


Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП
Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП


Да работиш за собствена сметка е скъпо удоволствие,
обаче който може да си го позволи е по щастлив
от работещите за други!


Всеки, който има сайт и публикува реклами от Гугъл Адсенс в последните месеци е получил поканза за преминаване на отчитането в евро и в следствие на това и промяна на контрагента от Гугъл Адсенс Инк на Гугъл Адсенс Ирландия.

Тази промяна води до няколко следствия, най-важното от които е факта, че Гугъл Адсенс Ирландия е компания регистрирана в държава членка на Европейския съюз и взаимоотношенията с нея се регламентират от законодателство, което е синхронизирано за всички държави-членки.

Как се работеше до сега?

Много малки издатели публикуваха реклами на Гугъл, получаваха си чековете през определен период от време (за малки суми, практически ненадвишаващи 1000 долара) и не декларираха доходи от тази си дейност. До сега информацията за тези доходи беше „скрита” за НАП и само някаква нелепа случайност можеше да доведе до разкриването им и начисляването на някакви данъци върху тях. Това беше така защото американската компания не беше задължена да предоставя данъчна информация на България.

С Гугъл Адсенс Ирландия нещата не стоят по този начин. Всяка компания регистрирана в държава от Европейския съюз и регистрирана по ЗДДС в някоя от държавите-членки е длъжна да изготвя VIES декларация (Value Added Tax Information Exchange System - информационна система за обмяна на информация по ДДС) и в тази декларация се включват данните за всички сделки, по които изпълнител е лице или фирма със седалище в друга държава-членка на ЕС. Информацията от така изготвената и подадена декларация се обработва за целия ЕС и данните се изпращат до съответните данъчни служби за извършване на контрол по отчитането на тези приходи. Това значи, че още с първият ви изплатен чек или превод чрез Western Union българската приходна администрация (НАП) ще бъде информирана за вашите приходи и е въпрос на време да се задвижи държавната машина по събиране на данъците.

Дължимият данък върху доходите всъщност е по-малкият проблем.

Има няколко други по-съществени проблема.

Първи проблем: Можем ли да работим с Гугъл Адсенс без да имаме каквато и да е регистрация за извършване на стопанска дейност. Моят отговори на този въпрос е – не.

В тази статия няма да разглеждам вариантите в които издателят има регистрирана фирма и чрез нея осъществява дейността си. Този издател би трябвало да знае как да се справи с проблемите. Ще рзгледаме варианта в който издателят е физическо лице без регистрирана фирма.

За да бъде законна дейността му, такъв издател трябва да се регистрира като лице работещо по граждански договор (договорът с Гугъл Адсенс е такъв) в регистър БУЛСТАТ и да получи идентификационен код, с който да се регистрира в НАП като самоосигуряващо се лице. За да се извършва такава дейност регистрация е необходима, независимо от това дали лицето работи или не под някаква друга форма (например трудов договор). Срокът за регистрация в регистър БУЛСТАТ е до седем дни след сключване на договора, което значи, че вече сте закъснели, но не е фатално – ще ви регистрират, без да ви санкционират.

Понеже договорът с Гугъл Адсенс е договор с постоянно изпълнение, лицето трябва да се самоосигурява през цялото време на изпълнение на договора, а не само в периода, в който се получават плащанията. За 2010 г. това са месечни разходи за осигуровки в размер на 100.80 лв. месечно. Ако искате да имате право и на болнични сумата нараства на 115 лв. Срокът за регистрация на самоосигуряващото се лице е до седем дни след започване на дейността, и понеже вие вероятно вече сте започнали дейността, то срокът ви е до седем дни след регистрация в регистър БУЛСТАТ.

До тук с въпроса за регистрацията и осигуряването.

Втори проблем: чл. 97а от Закона за данък добавена стойност:


Цитат от ЗДДС:

Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя (Ново загл. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.

(2) На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

(3) Данъчно задължено лице, регистрирано на основание ал. 1, се смята за регистрирано и по ал. 2 и обратното.

(4) За лицата по ал. 1 и 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

(5) Лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.


Издателите на Гугъл Адсенс попадат в хипотезата на ал. 2 от този член и са длъжни да се регистрират по ЗДДС в седем дневен срок преди данъкът по тази доставка да стане изискуем.

Данъкът става изискуем на датата на данъчното събитие, а за такъв вид услуга (услуга с постоянно изпъленение) датата на данъчното събитие е последният ден от всеки период, за който е уговорено плащане. Ако не сте задържали плащанията си това е последният ден от месеца, в който балансът по сметката ви е достигнал 70 евро. Ако сте задържали плащанията си, датата на данъчното събитие е последният ден от месеца, в който премахнете задържането на плащането. Ако не премахнете задъжането на плащанията до края на годината, датата на данъчното събитие е последният ден от годината (заради разпоредбата, че за целите на ЗДДС ако е уговорен период за плащане по дълъг от една календарна година, последният ден от всяка година се счита за дата на настъпване на данъчното събитие). Това значи че регистрацията по ЗДДС не може да се отлага до безкрай.

Регистрацията по чл. 97а ал. 2 от ЗДДС не води до задължение за плащане на ДДС, а само до задължение за подаване на декларации (вкл. и VIES-декларация) за всеки данъчен период (месец). Ако получавате плащанията си на сравнително голям период от време веднага след поредното плащане можете да прекратите регистрацията си по този член, за да не подавате постоянно празни декларации. Когато наближи следващият срок за плащане правите нова регистрация и след плащането пак я прекратявате. Малко бюрокрация, но какво да се прави. Европейски съюз. Такива са му изискванията.

Какво трябва да знаете, ако решите да работите по този начин?

Регистрираните лица в БУЛСТАТ, работещи по граждански договор не са длъжни:
- да водят счетоводство
- да имат касов апарат

Така, че счетоводител не ви трябва.

С изготвянето на ДДС-декларациите можете да се справите и сами след еднократна консултация със специалист. Относно специалиста – първо се убедете, че е наясно с разпоредбите на чл. 97а от ЗДДС и спецификата при изготвяне и подаване на ДДС-декларции за лица регистрирани на това основание. Декларацията по ЗДДС се подава до 14-то число на месеца следващ месеца за който се отнася. При закъснение следва глоба.

Какво трябва да правят самоосигуряващите се лица:

Всеки месец трябва да заплащат сигуровките си и да подават декларация образец 1 за дължимите и внесени осигуровки.

Сроковете са: за плащане на осигуровките – до 10-то число на месеца, следващ месеца за който се отнасят. Декларация 1 – до 10 дни след плащане на осигуровките. Това също е проблем с който можете да се справяте сами след еднократна консултация със специалист, който да подготви платежните и декларациите и да ви даде кратки разяснения.

След като прочетохте този материал сами си направете сметка имате ли достатъчно приходи, за тръгнете по този път.
 

adi

Well-Known Member
От: Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП

Тъкмо се канех да питам от къде е информацията :) Доста категорично звучи.
И според още едно мнение , на preslav.nedev във вебмастера, работата с Адсенс не е търговска дейност така , че ако е само това явно става и без фирма.

Какво може да се прави за напред. Има два варианта:
1. Ако имате малко сайтове, от които идват тези доходи, да оставите нещата по горния начин - други доходи, съответно никакви признати разходи.

2. Ако имате повече сайтове - регистрирате се като фрийлансъри, съответно осигуровки. Начинът на облагане какъв е -
Според мен това са авторски възнаграждения за използване на база данни по смисъла на Закона за авторското право и сродните права, а не продаване на рекламни услуги на Гугъл. В този случай имате признати разходи в размер на 40% от годишния доход, съответно върху останалите 60% изравняване на здравни и пенсионни осигуровки, и каквото остане - облагане с данък. Мотив - чл.1 точка "ж" от Стандартни общи условия на Google AdSenseTM Online. Т.е., вие не продавате реклама, Гугъл продават реклама. Вие просто предоставяте срещу възнаграждение място, където Гугъл рекламират. Това се отнася обикновенно и за другите системи изградени на този принцип, но все пак погледнете общите условия или договорите с които сте се съгласили. Ползването на това авторско съдържание не е търговска дейност

Имате и други платени услуги - например имате каталог, в който включването е платено, и получавате парите примерно по ПейПал - това вече е рекламна услуга, при която признатите разходи вече са 25%.

На въпроса дали всичкото това е "търговска дейност" по смисъла на Търговския закон - това не е в компетентността на НАП, а с тях се занимава Агенция по вписванията. Единственото, което данъчните могат да направят - само при ревизия, да решат да ви облагат като еднолични търговци. Има подобен текст в ЗДДФЛ, но не съм чул до момента да се е прилагал на практика.
 
Последно редактирано:

happyslacker

New Member
От: Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП

Трудно ще убедиш данъчните, че продажбата на реклама не е търговска дейност...

В случай, че сте издател (физическо лице) и излъчвате реклами през Google AdSense има още няколко хипотези:

* Вие извършвате трудова дейност по поддържането на интернет страницата. Тогава следва да плащате осигуровки и данък върху доходите на физически лица върху дохода Ви от реклама.
* Вие не извършвате трудова дейност. Трябва да сте в състояние да го докажете пред данъчните, при евентуална проверка. Тогава има вероятност да дължите само данък върху доходите на физически лица
Източник: Кога подлежим на задължителна регистрация по ЗДДС при електронна търговия и реклама?

Накратко: виновен си за извършване на трудова дейност до доказване на противното. Ако не можеш да докажеш, че не си вършил трудова дейност - допуска се, че си вършил.
 
Последно редактирано:

strana

Well-Known Member
От: Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП

Няма в какво да ги убеждаваш, тъй като ти не продаваш реклама, а данъчните поне до това ниво на развитие са стигнали. Гледам, че и в цитираното от Ади мнение по-горе е споменато. Подкрепям го.

Рекламодателите, чиито реклами се излъчват по твоите сайтове, дори не се замислят, че съществуваш реално в природата, камо ли да имат финансови отношения с теб. Рекламната сделка е между тях и Гугъл и ти в тази сделка си кръгла нула. Твоите отношения са само с Гугъл, имаш подписан договор като частно лице (фирмите не ги слагам в сметката, защото ДДС-то и осигуровките обикновено не са им проблем, натоварили са се по-отдавна и са свикнали), и на Гугъл ти не продаваш реклама, а предоставяш място под наем. Все едно си си дал терасата на панелката по бул. "България", за да могат спрелите на светофарите шофьори да откинат морни глави и да се насладят на гледката на грижливо подредените саксии от съседката или на полепналия пясък по дупето на девойката от съседния билборд (само че тя е към общината и не ти е конкурент).
 
Последно редактирано:

happyslacker

New Member
От: Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП

Преди време когато четох по този въпрос трябваше да се подават и допълнителни декларации за започване/спиране на дейността (те се подават пред НАП). Предполагам, че все още това се изисква. Имаше и глобички, ако не се спазят сроковете.

(Не става въпрос за документите подавани в Агенцията по вписванията - тези декларации са други.)
 

strana

Well-Known Member
От: Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП

Преди време когато четох по този въпрос трябваше да се подават и допълнителни декларации за започване/спиране на дейността (те се подават пред НАП). Предполагам, че все още това се изисква. Имаше и глобички, ако не се спазят сроковете.

(Не става въпрос за документите подавани в Агенцията по вписванията - тези декларации са други.)
Каква е тази дейност, която ще започваш? Метане на картофи от терасата? Какво общо има започването на каквато и да е дейност с договора ти с Гугъл? Да, получаваш приходи от Гугъл, за това че предоставяш площ да се излъчват рекламите на неговите клиенти и дължиш данъци за това, това е неизбежно, обаче останалото? Какво ще напишеш пред данъчните в "декларацията за започване на дейността"? Започвам дейност "партньор на Гугъл" ли?
 

account-bg

Active Member
От: Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП

То без фирма става, но без данъци не става. А относно авторските възнаграждения и 40% признати разходи - е това няма да мине. И то не защото съдържанието на повечето сайтове не е авторско а е копирано, а защото вие не предоставяте на гугъл нищо от съдържанието си което той да ползва, а му предоставяте мястото свободно от съдържание и той го използва.
 

happyslacker

New Member
От: Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП

Каква е тази дейност, която ще започваш?
Тези въпроси трябва да ги зададеш на счетоводителите. Ето тук са писали по въпроса:

Самоосигуряващите трябва да уведомят НАП, ако прекъснат дейността си
Самоосигуряващите се ще подават декларация за начало или край на дейността, за която са регистрирани
 

strana

Well-Known Member
От: Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП

Данъците са си данъци, няма спасение, но всеки трябва да си е направил сметката за тях. Тук става въпрос, че вече към 60 страници се чудите как да обясните на данъчните защо те трябва да ви карат да се регистрирате по ДДС и за какво ли не, а горките данъчни и досега не могат да разберат какъв ви е проблемът и защо се бутате между шамарите. Печелете пари, плащайте си данъците и си живейте живота, който ви остава след тях, защо се чудите как да съсипете и остатъка от него с глоби и регистрации.
 

adi

Well-Known Member
От: Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП

happyslacker това с декларациите си е така за самоосигуряващите се - на страницата на НАП има един куп .

Регистрираш ли се като самоосигуряващ всеки месец си в НАП , имаш ли фирма също , но нека тука да не разискваме в такива детайли :)
 
Последно редактирано:

strana

Well-Known Member
От: Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП

Тези въпроси ти ги задавам на теб, защото такива като теб вдигнаха цялата тази олелия. Когато имаш голяма сделка и 50 счетоводителя да поканиш - и 50-те ще дойдат и ще ти наливат различен акъл. Работата на счетоводителя е как законно да ти намали данъците, които дължиш или пък ако наистина си гол и бос, имаш малка фирмичка, а а секретарката ти не можеш да се справи със счетоводна програма поради прекомерно издължени глезени, то да ти оправи счетоводството без да навлиза в подробности и полезни съвети, които несъмнено би могъл да даде, ако го попиташ и платиш за неговите знания. Оставиш ли го обаче да ти прожектира филми на ужасите - спукана ти е работата, дори и юристите им завиждат понякога. Ще има и глоби, и регистрации, и предварителни арести, бой на бебета по градинките, държавни преврати и т.н... ще те гони, докато клекнеш. И не защото ще успее да ти вземе пари за консултации, а защото е принцип - така са го учили на занаят.
 

happyslacker

New Member
От: Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП

И защо така счетоводителите според теб не са добронамерени по презумпция?

За съжаление има наредба, според която трябва да се подават декларации. Който не подава - глобичка. Не става хем да си самоосигуряващ се, хем да не извършваш трудова дейност. За такова нещо лесно ще те глобят.

Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигуряване - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица - членове на неперсонифицирани дружества, земеделски производители, тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
 
Последно редактирано:

vitohol

Premium
От: Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП

Аз в една друга тема казах и тука пак ще кажа: тези данъчни теми в кофата :) Тука се правят пари, как ще си ги декларираш е друг въпрос който както казват нашите политици се преекпонира :)

Иначе статиката е хубава, но кометарите след нея и споровете и това и онова са излишни. Някой беше писал че по бг сайтовете се въртели много пари, де да беше така едва ли някой щеше да обсъжда как става без фирма.
 

strana

Well-Known Member
От: Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП

Бе, човеко, спри навсякъде да цитираш членове и алинеи както Дявола Евангелието, поне ги давай във връзка с конкретен казус. Така както е тръгнало, скоро всеки ученик, изкарващ по 50 юро месечно от Адсенс, ще почне да ги цитира със затворени очи.

За счетоводителите - не определям която и да е професия за добронамерена или недобронамерена - това е професия. Най-лошите вицове в САЩ са за юристите, но това не пречи доста от тях да са едни от най-уважаваните членове на обществото. Просто във всяка професия има и професионалисти, и дилетанти. Не може във форум, дето има 3-ма счетоводителя, двама юриста, 5 икономиста, 6 програмиста и 50 ученика всеки да се пъне да тълкува данъчни закони и разпоредби при положение, че в повечето случаи не се знае дори значението на термините, а камо ли да се изказва съждение. То ако бяха толкова лесни и ясни, досега всички специализирани форуми (счетоводни, правни) биха стигнали до общо становище. Да, ама не. Няма такава бъркотия и по европейските форуми - България не е центъра на Вселената. Можеш да ми твърдиш колкото си искаш, че ползвам услуга от ЕС или продавам реклама - докажи го. А паниката, която създаваш, директно ми вреди - не искам после да се разправям и да навлизам в подобни истории и филми за сравнително малки суми. Не искаш да работиш с Адсенс - ОК, не те спирам, но защо трябва да обясняваш във всяко второ мнение по какъв закон и по коя алинея данъчните ще ми треснат яката глоба - остави го на тях да преценят - все пак те са данъчните и са по-компетентните в тази област по подразбиране, а не ти.
 

happyslacker

New Member
От: Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП

Онзи цитат е точно по този казус. Тъй като в статията не беше написано за тези декларации реших да спомена и за тях. Защото ако се направят всички други неща, описани по-горе (регистрацията по ЗДДС, регистрацията като самоосигуряващ се по БУЛСТАТ) подаването на декларациите за започване/спиране на трудовата дейност също трябва да се направят.

За да бъде законна дейността му, такъв издател трябва да се регистрира като лице работещо по граждански договор (договорът с Гугъл Адсенс е такъв) в регистър БУЛСТАТ и да получи идентификационен код, с който да се регистрира в НАП като самоосигуряващо се лице. За да се извършва такава дейност регистрация е необходима, независимо от това дали лицето работи или не под някаква друга форма (например трудов договор). Срокът за регистрация в регистър БУЛСТАТ е до седем дни след сключване на договора, което значи, че вече сте закъснели, но не е фатално – ще ви регистрират, без да ви санкционират.
Регистрирането в НАП включва въпросните декларации.
 

strana

Well-Known Member
От: Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП

Ако се направят е един вариант. А ако не се направят е друг вариант.

Защо не опиташ да разбереш какво стана със задължителната регистрация по ЗДДС на нотариусите, примерно, преди да обясняваш къде, кога и за какво съм "длъжен" да се регистрирам?
 

vitohol

Premium
От: Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП

Скоро казаха че много хора които са декларирали над 50к доходи не са се регнали по ддс. В интерес на истината имало 2 ма - трима теква регистрирани. Сега ги регнали принудително, и то без глоба защотото е минало 1 година от нарушението.

Очаквайте по новините да кажат че хиляди работещи с адсенс ще бъдат регистрирани принудително защото не са се регистрирали доброволно :)
 

strana

Well-Known Member
От: Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП

Повечето проблеми произлизат от това, че ей-така напосоки се определят групите. Примерно, свободните професии трябва задължително да се регистрират по БУЛСТАТ, някой дописва в скоби, че такива са нотариусите и експерт-счетоводителите, примерно, и уж всичко е ясно за всеки, но в един момент някой нотариус тръгва да доказва, че не е "свободна професия" и цялата постройка "кой какво е длъжен" може да рухне. Не може и ей-така напосоки да се определят и тълкуват данъчните задължения - това е вредно, първо защото по този начин се тълкува и определя данъчният статут на групите, а второ - противоречи на Конституцията.

Така че нека оставим данъчните да си вършат работата и да пискаме само, ако наистина опре ножа до кокала - тогава и ще се съдим с НАП, ако има основания, и ще обжалваме и т.н. Но едно е всеки от нас да изказва личното си мнение, а друго е да се приема само един вариант за верен и въз основа на него да се обяснява как цял живот няма да си имам друга работа освен да ходя да се регистрирам по всички възможни закони и наредби и че ако не го направя ще плащам глоби в момент, когато държавата е с намаляла с 4 млрд. облагаема база покрай безработните (демек 400млн. назад като данъци), когато лошите кредити са 13%, когато малкият бизнес на 70% е в сивата икономика, за да не опъне жартиерите завинаги, и тем подобни ужасии, които показват, че държавата наистина няма да се посвени да събира глоби, щом я каниме тъй учтиво. Само че аз не оспорвам правото на държавата да ги събира, а основанията й да ги налага.
 

Горе